Fortsæt til indhold

Vilkår og betingelser

GENERELLE BETINGELSER
Hollandsk lov finder anvendelse.
 
dato
November 8 2019
 
Generelle betingelser GOGETTERS.
 
Det generelle partnerskab GOGETTERS. er registreret hos handelskammeret under nummer 73183849 og ligger på Wolkammerweg 7A, 3615 CE i Westbroek.
 
 
Artikel 1 Definitioner
 1. I disse generelle vilkår og betingelser anvendes følgende udtryk med følgende betydning, medmindre andet udtrykkeligt er angivet.
 2. Tilbud: ethvert tilbud eller tilbud til klienten for levering af tjenester fra GOGETTERS.
 3. Abonnement: den aftale, som klienten har med GOGETTERS. bekymringer for brugen af ​​GOGETTERS. udviklet kobling.
 4. Tjenester (eller service): udvikling af en webshop gennem Shopify og udvikling af sammenkædning og registrering af domænenavne
 5. GOGETTERS.: Den tjenesteudbyder, der tilbyder tjenester til klienten.
 6. Link: sammenkædningssoftwaren mellem Webshop og grossist med henblik på automatisk dataudveksling.
 7. Klient: den fysiske eller juridiske person, der handler i udøvelsen af ​​et erhverv og en forretning, som GOGETTERS. har udpeget projekter til GOGETTERS. har leveret tjenester leveret af GOGETTERS. udføres, eller til hvilke GOGETTERS. har fremsat et forslag på grundlag af en aftale.
 8. Aftale: enhver aftale og andre forpligtelser mellem klienten og GOGETTERS., Såvel som forslag fra GOGETTERS. for tjenester leveret af GOGETTERS. leveres til klienten eksternt, og som accepteres af klienten og accepteres og udføres af GOGETTERS. med hvilke disse generelle vilkår og betingelser udgør en uadskillelig helhed. Fjernbetjening betyder uden samtidig personlig tilstedeværelse af GOGETTERS. og klient, og hvorved indtil og med indgåelsen af ​​aftalen kun bruges et eller flere midler til fjernkommunikation.
 9. Shopify: e-handelsplatformen leveret af klienten og GOGETTERS. bruges til fordel for klienten.
 10. Webshop: webstedet til klienten, der, uanset om det er fra GOGETTERS., Er oprettet via Shopify e-handelsplatform.
 
Artikel 2 Anvendelse
 1. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra GOGETTERS., Enhver aftale mellem GOGETTERS. og klient og enhver tjeneste leveret af GOGETTERS. tilbydes.
 2. Inden en aftale indgås, har klienten adgang til disse generelle vilkår og betingelser. Hvis dette ikke med rimelighed er muligt, GOGETTERS. angive over for klienten, hvordan klienten kan inspicere de generelle vilkår og betingelser.
 3. Det er ikke muligt at afvige fra disse generelle vilkår og betingelser. I ekstraordinære situationer er det muligt at afvige fra de generelle vilkår og betingelser, hvis dette udtrykkeligt og skriftligt er beskrevet med GOGETTERS. lavede en aftale. Kundens vilkår og betingelser gælder udtrykkeligt ikke.
 4. Disse generelle vilkår og betingelser gælder også for yderligere, ændrede og opfølgende opgaver fra klienten.
 5. Kundens generelle vilkår og betingelser er ekskluderet.
 6. Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkår er delvist eller fuldstændig ugyldige eller er ophævet, forbliver de øvrige bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser gældende, og ugyldige / ugyldige bestemmelse (r) erstattes af en bestemmelse med samme formål som originalen beslutsomhed.
 7. Usikkerhed omkring indholdet, forklaringen eller situationerne, der ikke er reguleret i disse generelle vilkår, skal vurderes og forklares i ånden af ​​disse generelle vilkår og betingelser. Aftalerne i aftalen er førende og har forrang over disse generelle vilkår og betingelser.
 8. Anvendeligheden af ​​artikel 7: 404 BW og 7: 407 stk. 2 BW er eksplicit ekskluderet.
 9. Rettighederne og forpligtelserne i henhold til aftalen mellem parterne kan ikke overføres af klienten til en tredjepart, medmindre GOGETTERS. giver eksplicit og forudgående tilladelse til klienten. Det siger GOGETTERS. fri til at knytte yderligere betingelser til dette.
 10. Hvis der henvises til ham / hende i disse generelle vilkår, skal dette også forstås som en henvisning til ham / hende / hans, hvis og i det omfang det er relevant.
 
Artikel 3 Tilbuddet
 1. Alt fra GOGETTERS. Tilbudne er uforpligtende, medmindre andet udtrykkeligt er angivet skriftligt. Hvis Tilbuddet er begrænset eller gyldigt under specifikke betingelser, vil dette blive udtrykkeligt angivet i Tilbuddet.
 2. GOGETTERS. er kun bundet af et tilbud, hvis accept af det bekræftes skriftligt af klienten inden for 30 dage. Ikke desto mindre har GOGETTERS gjort det. retten til at indgå en aftale med en potentiel kunde for GOGETTERS. med god grund.
 3. Tilbuddet indeholder en beskrivelse af de tilbudte tjenester. Beskrivelsen er detaljeret på en sådan måde, at klienten er i stand til at foretage en korrekt vurdering af tilbuddet. Åbenbare fejl eller fejl i Tilbuddet kan være GOGETTERS. binder ikke. Eventuelle billeder og data i tilbuddet er kun en indikation og kan ikke danne grundlag for kompensation eller opløsning af aftalen. Alle tilbud foretages desuden på baggrund af oplysninger fra klienten. Tilbud udløber, hvis kundens detaljer er forkerte eller ufuldstændige.
 4. Tilbud eller tilbud gælder ikke automatisk for opfølgende ordrer.
 5. Leveringstider og betingelser i tilbuddet fra GOGETTERS. er vejledende og berettiger ikke klienten til opløsning eller erstatning, hvis de overskrides, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.
 6. Et sammensat tilbud forpligter GOGETTERS. ikke at levere en del af de varer, der er inkluderet i tilbuddet eller tilbudet, til en tilsvarende del af den angivne pris.
 
Artikel 4 Oprettelse af aftalen
 1. Aftalen indgås på det tidspunkt, hvor klienten afgiver et tilbud eller en aftale fra GOGETTERS. har accepteret en signeret kopi (scannet eller original) til GOGETTERS. at vende tilbage, eller giver en eksplicit og utvetydig aftale med tilbuddet via e-mail. Derefter indgås aftalen i det øjeblik, at GOGETTERS. bekræfter dette skriftligt.
 2. GOGETTERS. er ikke bundet af et tilbud, hvis klienten med rimelighed kunne have forventet eller burde have forstået eller burde have forstået, at tilbuddet indeholder en åbenbar fejl eller skrivefejl. Kunden kan ikke udlede nogen rettigheder til denne fejl eller fejl.
 3. Enhver aftale indgået med GOGETTERS. indgås eller et projekt indsendt af klienten til GOGETTERS. gives, hviler hos virksomheden og ikke hos en individuel person, der bruger GOGETTERS. er forbundet.
 4. Hvis kunden annullerer en aftale, der allerede er bekræftet, opkræves de faktiske omkostninger indtil dette tidspunkt (inklusive den brugte tid) kunden.
 5. Kundens fortrydelsesret er udelukket, medmindre andet er aftalt.
 
 
 
 1. Hvis aftalen indgås af flere klienter, er hver kunde individuelt solidarisk ansvarlig for opfyldelsen af ​​alle forpligtelser, der følger af aftalen.
 
Artikel 5 Aftalens varighed
 1. Aftalen indgås i en bestemt periode eller i det mindste i varigheden af ​​den relevante opgave. For tidlig opsigelse af aftalen er udelukket, medmindre der er en omstændighed som nævnt i afsnit 5 i denne artikel.
 2. Både klient og GOGETTERS. kan opsige aftalen på grundlag af en manglende opfyldelse af aftalen, hvis den anden part har fået skriftlig meddelelse om misligholdelse og har fået en rimelig frist til at opfylde sine forpligtelser, og hvis den ikke kan tilskrives dette. Dette inkluderer også Kundens betalings- og samarbejdsforpligtelser.
 3. Opløsningen af ​​Aftalen påvirker ikke Kundens betalingsforpligtelser, hvis GOGETTERS. på tidspunktet for opløsning har udført aktiviteter eller har leveret forestillinger.
 4. I tilfælde af for tidlig opsigelse af aftalen skylder klienten GOGETTERS de faktiske omkostninger indtil da. baseret på den indstillede (timesats). Registreringen (tid) af GOGETTERS. fører i dette.
 5. Både klient og GOGETTERS. kan opsige aftalen skriftligt, helt eller delvist uden yderligere varsel om misligholdelse, med øjeblikkelig virkning, hvis en af ​​parterne er i betalingsstandsning, indgivet konkurs, eller hvis det pågældende selskab slutter ved likvidation eller andet end fusion eller genopbygning af selskabet. Hvis en situation som nævnt ovenfor opstår, GOGETTERS. aldrig forpligtet til at tilbagebetale allerede modtagne penge og / eller kompensation.
 6. Alle forpligtelser efter kontrakt, der opstår som følge af disse vilkår og betingelser og aftalen, og som efter deres art er beregnet til at fortsætte, selv efter aftalens ophør, vil fortsat eksistere efter opsigelsen. Dette gælder under alle omstændigheder bestemmelserne om fortrolighed, intellektuelle ejendomsrettigheder, ansvar og bilæggelse af tvister og lovvalg.
 
Artikel 6 Udførelse af tjenesterne
 1. GOGETTERS. vil bestræbe sig på at udføre aftalen med størst mulig omhu, som det kan forventes af en god entreprenør. Alle tjenester udføres på baggrund af en forpligtelse til bedst mulig indsats, medmindre et resultat er udtrykkeligt aftalt skriftligt, som er beskrevet detaljeret.
 2. GOGETTERS bruges til udførelsen af ​​tjenesterne. ikke forpligtet eller forpligtet til at følge instruktionerne fra klienten, hvis dette ændrer indholdet eller omfanget af de aftalte tjenester. Hvis instruktionerne resulterer i yderligere arbejde for GOGETTERS., Er Kunden forpligtet til at godtgøre yderligere eller ekstra omkostninger i overensstemmelse hermed.
 3. GOGETTERS. har ret til at engagere tredjeparter til udførelse af tjenesterne efter eget skøn.
 4. Aftalen på grundlag af hvilken GOGETTERS. udfører tjenesterne er førende for omfanget og omfanget af tjenesterne. Aftalen udføres kun til fordel for klienten.
 5. Hvis GOGETTERS. på baggrund af en anmodning eller ordre fra et regeringsorgan og / eller en juridisk forpligtelse, udført arbejde med hensyn til data fra klienten, er de tilknyttede omkostninger udelukkende for klienten.
 6. I tilfælde af ændringer, også foretaget af Shopify, GOGETTERS. fortsætte udførelsen af ​​tjenesten med den ændrede version af softwaren. Det er aldrig GOGETTERS. holdes eller forpligtet til at vedligeholde, ændre eller tilføje visse funktioner og / eller specifikke egenskaber.
 7. Kildekoden såvel som den tekniske dokumentation på webstedet er til enhver tid udelukket fra brugsretten eller genstand for overførsel til klienten.
 8. Både klient og GOGETTERS. kan foretage ændringer i omfanget og / eller indholdet af de købte tjenester. De ekstra omkostninger, der er forbundet med dette, afholdes af klienten. Kunden vil blive informeret om dette hurtigst muligt. Hvis klienten ikke er enig i dette, skal parterne konsultere hinanden. Kunden kan kun opsige aftalen skriftligt inden den dato, hvor ændringen træder i kraft, hvis ændringerne ikke er relateret til ændringer i relevante love eller regler eller GOGETTERS. bærer omkostningerne ved ændringen.
 9. I tilfælde af delvis levering, GOGETTERS. tilpasse udførelsen af ​​sine tjenester til kundens kommentarer og bemærkninger, for så vidt dette er rimeligt.
 10. GOGETTERS. leverer ikke en fysisk bærer af softwaren til klienten.
 11. GOGETTERS. gør alt for at levere tjenesterne inden for den aftalte periode, for så vidt dette med rimelighed kan forventes af det. I hastetilfælde er Kunden forpligtet til at godtgøre GOGETTERS's ekstraomkostninger.
 12. GOGETTERS. gør alt for at levere tjenesterne så meget som muligt i overensstemmelse med tilbuddet.
 13. GOGETTERS. garanterer ikke, at webshoppen og / eller linket, der skal stilles til rådighed inden for rammerne af tjenesterne, tilpasses rettidigt til ændringerne i relevante love og regler, men vil gøre alt for at opnå dette hurtigst muligt.
 
 
Artikel 7 Kundens forpligtelser
 1. Hvis klienten ikke har en konto hos Shopify, udsteder klienten GOGETTERS. udtrykkelig tilladelse til at oprette en konto hos Shopify, så GOGETTERS. kan udføre sine tjenester til fordel for klienten.
 2. Klienten betjener GOGETTERS. give adgang til Kundens Shopify-konto under udførelsen af ​​GOGETTERS-tjenesterne, således at GOGETTERS. kan udføre de tjenester, som kunden ønsker inden for de (im) muligheder, der er angivet af Shopify.
 3. Kunden er forpligtet af GOGETTERS. at give anmodede oplysninger samt relevante bilag og relaterede oplysninger og data rettidigt og / eller inden arbejdets påbegyndelse og i den ønskede form med henblik på en korrekt og effektiv gennemførelse af aftalen. Mislykkes dette, GOGETTERS. er ude af stand til at realisere en fuldstændig implementering og / eller levering af de relevante dokumenter. Konsekvenserne af en sådan situation er til enhver tid for Kundens konto og risiko.
 4. GOGETTERS. er ikke forpligtet til at kontrollere rigtigheden og / eller fuldstændigheden af ​​de oplysninger, der gives til den, eller til at opdatere kunden med hensyn til oplysningerne, hvis de har ændret sig over tid, og det er heller ikke GOGETTERS. ansvarlig for nøjagtigheden og fuldstændigheden af ​​de oplysninger, der leveres af GOGETTERS. er sammensat til tredjemand og / eller leveret til tredjemand i forbindelse med aftalen.
 5. GOGETTERS. kan, hvis det er nødvendigt for opfyldelsen af ​​aftalen, anmode om yderligere oplysninger. Mislykkes dette er GOGETTERS. berettiget til at suspendere sine aktiviteter, indtil informationen er modtaget, uden at være forpligtet til at betale nogen kompensation af en eller anden grund over for klienten. I tilfælde af ændrede omstændigheder skal klienten underrette GOGETTERS om dette straks eller senest 5 arbejdsdage efter, at ændringen er blevet kendt.
 6. Kunden er forpligtet til at beskytte alle tekniske beskyttelser og andre faciliteter i Shopify eller kun bruge dem i overensstemmelse med (brug og fortrolighed) betingelser for Shopify. og på Shopify og / eller GOGETTERS. respekterer hvilende intellektuelle ejendomsrettigheder.
 7. GOGETTERS. leverer Shopify vilkår og betingelser, der er nævnt i afsnit 6 inden aftalens start.
 8. Kunden er opmærksom på de betingelser, som Shopify pålægger brugen af ​​kontoen, eller eventuelle fremtidige ændringer af de ovennævnte betingelser samt de konsekvenser, som Shopify kan medføre, hvis disse betingelser ikke overholdes.
 
Artikel 8 Rådgivning
 1. Hvis GOGETTERS. udarbejder en rådgivning og / eller handlingsplan til gavn for klienten, indholdet deraf er uforpligtende og kun af rådgivende karakter. Ikke desto mindre GOGETTERS. at overholde sine pligter med pleje.
 2. Kunden beslutter selv og på eget ansvar, om de vil følge råd fra GOGETTERS.
 3. Kunden er på den første anmodning fra GOGETTERS. krævet af GOGETTERS. vurdere de indsendte forslag. Hvis GOGETTERS. er forsinket i sine aktiviteter, fordi kunden ikke eller ikke rettidig vurderer en af ​​GOGETTERS. foreslået forslag, er Kunden til enhver tid ansvarlig for de deraf følgende konsekvenser, såsom forsinkelse.
 4. Tjenestens art betyder, at resultatet til enhver tid afhænger af eksterne faktorer, der påvirker rådgivningen fra GOGETTERS. kan påvirke, såsom kvalitet, korrekthed og rettidig levering af de krævede oplysninger og data fra klienten og dens medarbejdere. Kunden garanterer kvaliteten og rettidig og korrekt levering af de krævede data og oplysninger.
 5. Kunden GOGETTERS. rapporterer skriftligt inden arbejdets påbegyndelse alle omstændigheder, der er eller kan være vigtige, herunder eventuelle punkter og prioriteter, som kunden ønsker opmærksomhed på.
 
Artikel 9 Webshop og link til udvikling
 1. Kunden er forpligtet til at give alle nødvendige oplysninger rettidigt, komplet, korrekt og i den ønskede form til udvikling af Webshop og / eller Link (inklusive datafiler, software, dokumentation, rådgivning, rapporter, analyser og design). .
 2. Parterne registrerer alle egenskaber, funktionaliteter, egenskaber, farver osv. På webshoppen og / eller linket, der skal udvikles skriftligt. Disse aftaler, der er aftalt skriftligt, udgør udgangspunktet for udførelsen af ​​arbejdet af GOGETTERS. så vidt muligt inden for begrænsningerne af Shopify. Hvis de indgåede aftaler er for korte til at imødekomme Kundens ønsker, skal parterne indlede høring og justere aftalerne eller Aftalen i overensstemmelse hermed.
 3. GOGETTERS. har til enhver tid ret til at anmode om godkendelse fra klienten, inden et arbejde udviklet af den leveres.
 4. Tjenestens art betyder, at resultatet delvist afhænger af eksterne faktorer, der kan påvirke udviklingen, såsom kvalitet, korrekthed og rettidig levering af de nødvendige oplysninger og data fra klienten og / eller dens medarbejdere. Kunden garanterer kvaliteten og rettidig og korrekt levering af de krævede data og oplysninger.
 5. Hvis parterne har aftalt delleverancer, vil tilpasninger og / eller ændringer som følge af de to første delleverancer blive gennemført gratis. Hvis klienten efter de første to runder ikke ønsker nogen justeringer og / eller ændringer i Webshop, sendes disse til GOGETTERS. er videregivet, kan ekstraomkostningerne ved de efterfølgende justeringer og / eller ændringer blive opkrævet af klienten i overensstemmelse med den sats, der er inkluderet i aftalen.
 
Artikel 10 Levering og installation
 1. GOGETTERS. vil på den måde, der er specificeret i aftalen, levere Webshop og / eller linket eller gøre det tilgængeligt online til levering til klienten. Enhver aftalt brugerdokumentation vil blive leveret til klienten skriftligt eller digitalt.
 2. Kunden accepterer Webshop og / eller Link i den tilstand, den er i på leveringstidspunktet ('som den er'), derfor med alle synlige og usynlige mangler.
 3. Hvis start, fremskridt eller levering af tjenesterne er forsinket, fordi f.eks. Klienten ikke har givet alle de ønskede oplysninger eller ikke har givet tilstrækkeligt samarbejde, eller forskudsbetalingen ikke er modtaget af GOGETTERS til tiden. eller på grund af andre omstændigheder, som er på bekostning og risiko for klienten, GOGETTERS. ret til en rimelig forlængelse af leverings- / afslutningsperioden. Under ingen omstændigheder er de specificerede deadlines deadlines, og det kan GOGETTERS heller ikke. holdes ansvarlig for overskridelse af den aftalte periode.
 4. Alle skader og ekstraomkostninger som følge af forsinkelse på grund af en årsag nævnt i afsnit 3 er for kundens regning og risiko og vil blive opkrævet af GOGETTERS. debiteres klienten.
 5. Hvis det udtrykkeligt er aftalt, installeres GOGETTERS. linket på klientens webshop.
 
Artikel 11 Overførsel af risiko
Risikoen for tyveri og tab, misbrug eller beskadigelse af data, dokumenter, software, datafiler og / eller genstande, der bruges, fremstilles eller leveres i forbindelse med udførelsen af ​​aftalen overføres til klienten på det tidspunkt, hvor de faktisk Kundens beslutning eller Linket og / eller Webshop i første idriftsættelse. Hvis og for så vidt som der er sket klienten, GOGETTERS. forpligtet til at levere en erstatningswebshop til informationsbærernes kostpris. Geninstallation og / eller implementering skal finde sted til den aftalte sats, medmindre andet er aftalt.
 
Artikel 12 Garantier og reparation
 1. GOGETTERS. udfører tjenesterne i overensstemmelse med de standarder, der gælder i branchen. Hvis der gives nogen garanti, er den begrænset til det, der er udtrykkeligt aftalt skriftligt, men kan aldrig strække sig længere end det, der er fastlagt af Shopify i dens vilkår og betingelser (det, som GOGETTERS påpeger over for Kunden forud for Aftalen.) I løbet af denne aftalte garantiperiode står GOGETTERS. for en sund og sædvanlig kvalitet af de leverede varer.
 2. Klienten kan kun stole på GOGETTERS. garanti, hvis Kunden fuldt ud har overholdt sine betalingsforpligtelser.
 3. Enhver garanti, der tilbydes i disse vilkår og betingelser med hensyn til GOGETTERS. udviklet Webshop og / eller Link er kun aftalt mellem GOGETTERS. og klienten og påkalder derfor ikke klienten mod tredjeparter, især ikke mod Shopify.
 4. Hvis klienten med rette påberåber sig garantien, GOGETTERS. forpligtet til at udføre en reparation eller udskiftning gratis. Hvis der desuden er yderligere skader, følges de gældende ansvarsbestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser (se f.eks. Artikel 23).
 5. GOGETTERS. garanterer ikke, at Webshop og / eller Link fungerer uden fejl og / eller afbrydelser. GOGETTERS. gør alt for at rette fejl i softwaren inden for en rimelig periode. Gendannelsen ser kun, hvad GOGETTERS på Webshop og / eller Link. er udviklet selv, og manglerne er blevet rapporteret af klienten rettidigt. GOGETTERS. har ret til at udskyde reparationen, indtil en ny version af softwaren tages i brug.
 6. Kunden skal straks og i detaljer skriftligt til GOGETTERS en påvist fejl. at rapportere på en måde, som GOGETTERS. er i stand til at reproducere og reparere manglerne. Manglen rapporteres, når klienten hos GOGETTERS. en bekræftelse af rapporten leveret til klienten.
 7. Recovery inkluderer også levering af midlertidige løsninger. Garantien dækker aldrig gendannelse af beskadigede eller mistede data. GOGETTERS. er ikke forpligtet til at gendanne disse data. Hvis aftalt, GOGETTERS. samarbejder med rimelighed, men er aldrig ansvarlig eller holdt til at reparere lemlæstede og / eller mistede data. Kunden skal til enhver tid træffe foranstaltninger til at forhindre og begrænse funktionsfejl, mangler, lemlæstelse og / eller tab af data, uanset om de er baseret på GOGETTERS. oplysninger leveret.
 
Artikel 13 Hostingtjenester
 1. Hvis den aftalte serviceydelse strækker sig til lagring og / eller overførsel af materiale leveret af klienten til tredjeparter i forbindelse med (web) hosting, gælder følgende. Selvom GOGETTERS. administrerer klientens hostingkonto, og klientens adgang er begrænset til administrationspanelet på Webshop eller Shopify-kontoen eller Link, kan gøres af GOGETTERS. der er begrænset størrelsen på hostingkontoen.
 2. Kunden er forbudt at offentliggøre og distribuere data via sin webshop i strid med hollandske love og regler, som under alle omstændigheder inkluderer: data uden tilladelse fra indehaveren af ​​ophavsretten, ærekrænkende information eller information, der krænker, diskriminerer, truer eller er racistisk. af natur, hadefulde og oplysninger, der indeholder børn eller på anden måde strafbar pornografi. Også oplysninger, der krænker tredjeparts privatliv (inklusive forfølgelse) samt torrents, spam og hyperlinks, der henviser til sådan information på tredjepartswebsteder.
 3. I tilfælde af (mulige) strafbare handlinger er GOGETTERS. er berettiget til at rapportere dette og aflevere de oplysninger, som Kunden har givet til de kompetente myndigheder, samt at udføre alle de handlinger, der kræves af den i forbindelse med undersøgelsen.
 4. GOGETTERS. retten har ret til at opløse og / eller opsige aftalen med klienten i tilfælde af misbrug som nævnt i foregående afsnit og / eller mulige kriminelle handlinger fra klienten.
 5. Kunden skal afstå fra at påføre nogen skade eller handlinger, som han / hun med rimelighed kan mistanke om skader på andre klienter eller serverne. Hvis klienten sender spam og advares gentagne gange om dette og midlertidigt suspenderes, GOGETTERS. retten til permanent at afvise klientens adgang uden kompensation for kompensation. Som et resultat kan klienten kun bruge sin e-mail, når der købes en ekstern e-mail-tjeneste, der GOGETTERS. kan linke til domænenavnet eller Webshop. Tabet af e-mail fra den købte (hosting) pakke af denne grund resulterer ikke i en prisreduktion.
 6. Kunden skadesløsholder GOGETTERS. for skader, der skyldes ovenstående. GOGETTERS. er ikke ansvarlig for nogen skade, som Kunden har lidt som følge af dens handlinger.
 7. Kunden er forbudt at videresælge og / eller leje tjenesterne, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.
 8. GOGETTERS. kan indstille et maksimum for den mængde lagerplads, som klienten kan bruge i forbindelse med tjenesten. GOGETTERS overskrider dette maksimum. bemyndiget til at opkræve et ekstra beløb. Der er ikke noget ansvar for konsekvenserne af ikke at kunne sende, modtage, gemme eller ændre data, hvis en aftalt lagerpladsgrænse er nået.
 9. I tilfælde af ekstremt høj datatrafik, GOGETTERS. berettiget til efter eget skøn midlertidigt at fjerne Webshop for klienten. Dette inkluderer DDoS-angreb, brute force-angreb, overbelastning af serveren, eller hvis klienten på nogen anden måde generer GOGETTERS-serveren.
 10. Ud over forpligtelserne i henhold til loven er skader som følge af inkompetence eller manglende handling i overensstemmelse med ovenstående punkter på bekostning og risiko for kunden.
 
Artikel 14 Forbindelse
 1. Hver måned undersøges klientens aktuelle forbrug. Hvis det faktiske forbrug afviger fra den forventede anvendelse, kan omfanget af den købte service justeres. En forhøjelse gennemføres straks. En reduktion kan kun foretages i slutningen af ​​perioden for denne aftale.
 2. Datatrafik kan ikke overføres til den næste måned og / eller andet udstyr, medmindre andet er aftalt.
 3. Med datatrafik forstås al netværkstrafik, der genereres af klienten, indgående og udgående. Indgående og udgående trafik lægges sammen til beregning af datatrafikken. Dette inkluderer også e-mail-trafik. Kunden skal afstå fra at sende mailings og / eller nyhedsbreve via standard e-mail-konti.
 4. GOGETTERS. kan indstille et maksimum for den mængde datatrafik pr. måned, som klienten kan bruge i forbindelse med tjenesten. GOGETTERS overskrider dette maksimum. bemyndiget til at opkræve et ekstra beløb i overensstemmelse med beløbene for yderligere datatrafik angivet på webstedet. Der er intet ansvar for konsekvenserne af ikke at kunne sende, modtage, gemme eller ændre data, hvis en aftalt grænse for datatrafik er nået.
 
Artikel 15 Domæneregistrering
 1. GOGETTERS. tilbyder domæneregistrering efter anmodning fra klienten til de gældende priser. Kunden er ansvarlig for at være opmærksom på gældende love og regler. Kunden er opmærksom på, at en domæneregistrering ikke indebærer registrering af varemærkerettigheder.
 2. Registrering af domænenavn, som også indebærer anvendelse, tildeling, brug og ejerskab af et domænenavn, er altid underlagt den relevante registrators regler. GOGETTERS. har kun den bedste indsats og giver ingen garanti for tildelingen af ​​et domænenavn. Kunden er ansvarlig for den korrekte levering af et domænenavn og kan GOGETTERS. kan ikke holdes ansvarlig for registrering af et forkert domænenavn på grund af en (skrive) fejl fra GOGETTERS. Det er op til klienten at kontrollere dette og justere det om nødvendigt.
 3. Klient er GOGETTERS. et gebyr for registrering, brug og ejerskab af domænenavnet. Til dette formål indgår klienten en aftale på ubestemt tid, som kan annulleres månedligt. Kunden er forpligtet til at betale gebyret på forhånd med en gang om året.
 4. Kunden skadesløsholder GOGETTERS. for eventuelle krav fra tredjeparter, der opstår som følge af krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder og alle krav relateret til brug og ejerskab af domænenavnet. Dette inkluderer også alle krav fra tredjeparter med hensyn til indholdet af Webshop, hvorved GOGETTERS. som indehaveren og / eller administratoren af ​​domænenavnet holdes ansvarlig. Kunden forbliver til enhver tid personligt ansvarlig og ansvarlig for alle krav fra tredjeparter. GOGETTERS. vil udøve sin regresret, hvis det er muligt.
 
Artikel 16 Meddelelse og fjernelse
Hvis og i det omfang der er en krænkelse af (intellektuel ejendomsret) rettigheder for GOGETTERS., Shopify eller andre tredjeparter og / eller ulovlige handlinger foretaget af klienten, GOGETTERS. har ret til straks at lukke Kundens Webshop eller til (midlertidigt) at udelukke Kunden fra dens brug eller på anden måde begrænse dens brug. GOGETTERS. vil straks fjerne alle krænkende / skadelige oplysninger. Som et resultat kan kunden muligvis ikke udnytte GOGETTERS 'tjenester fuldt ud. Under ingen omstændigheder er GOGETTERS. ansvarlig for skader, som Kunden har lidt af enhver art, som et resultat af (midlertidig) lukning eller begrænsning af (brugen af) Webshop og / eller fjernelse eller transmission af de data, som Kunden har placeret.
 
Artikel 17 Abonnementslink
 1. Kunden tjener til brug af GOGETTERS. udviklet Link til at tegne et abonnement med GOGETTERS på ubestemt tid.
 2. Kunden selv vælger det specifikke abonnement. GOGETTERS. Kunden kan rådgive Kunden i dette valg uden forpligtelse på baggrund af oplysninger fra Kunden. GOGETTERS. er ikke forpligtet til at kontrollere rigtigheden af ​​disse oplysninger og garanterer ikke, at det abonnement, som kunden vælger, opfylder kundens krav og / eller forventninger. Kunden beslutter selv og på eget ansvar, om han vil bruge råd fra GOGETTERS. følger op.
 3. Hvis antallet af ordrer, der placeres på Kundens Webshop, truer med at overskride omfanget af det aktuelle Abonnement, overskrides Kunden af ​​GOGETTERS. informeret som registreret i ordrebekræftelsen.
 4. Uden at det berører bestemmelserne i foregående afsnit, overskrides klientens abonnement automatisk til det abonnement, der inkluderer det maksimale antal ordrer, der placeres på kundens webbutik, hvis det maksimale antal ordrer pr. Dag i det aktuelle abonnement overskrides fra 5%. . Hvis antallet af daglige ordrer, der afgives over en periode på mindst 3 på hinanden følgende måneder, er lavere end det aktuelle abonnement, kan klienten bruge GOGETTERS. anmoder om at ændre abonnementet til et abonnement med færre ordrer eller i det mindste til det abonnement, inden for hvilket antallet af daglige ordrer fra klienten falder.
 5. Kunden skylder et gebyr til GOGETTERS. til abonnementet. Abonnementet kan annulleres månedligt. Kunden er forpligtet til at betale det månedlige gebyr på forhånd på én gang.
 6. GOGETTERS. er til enhver tid berettiget til at suspendere eller opsige brugen af ​​abonnementet af klienten i tilfælde af manglende opfyldelse af klientens betalingsforpligtelser.
 
Artikel 18 Priser og betaling
 1. Alle priser vises for kunden, da de er et selskab, eksklusive omsætningsafgift (moms), medmindre andet er aftalt.
 2. GOGETTERS. udfører sine tjenester i overensstemmelse med den aftalte sats.
 3. Kunden er forpligtet til at betale omkostningerne for tredjemand efter GOGETTERS godkendelse af klienten. bruges til fuldt ud at kompensere, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.
 4. Klienten tjener til en af ​​GOGETTERS. Webshop skal udvikles et forskud på 50% af det aftalte beløb. Efter levering skal klienten betale de resterende 50% af sin betalingsforpligtelse.
 5. Hvis parterne har aftalt delleverancer, vil tilpasninger og / eller ændringer som følge af de to første delleverancer blive gennemført gratis. Hvis klienten efter de første to runder ikke ønsker nogen justeringer og / eller ændringer i Webshop, sendes disse til GOGETTERS. er videregivet, kan ekstraomkostningerne ved de efterfølgende justeringer og / eller ændringer blive opkrævet af klienten i overensstemmelse med den sats, der er inkluderet i aftalen.
 6. Kunden kan ikke udlede nogen rettigheder eller forventninger fra et tidligere udstedt budget, medmindre parterne udtrykkeligt har aftalt andet.
 7. GOGETTERS. er berettiget til årligt at hæve de gældende priser og rater i overensstemmelse med de gældende inflationsrater. Andre prisændringer under aftalen er kun mulige, hvis og i det omfang de udtrykkeligt er fastlagt i aftalen.
 8. Kunden skal betale disse omkostninger på én gang uden afregning eller suspension inden for den specificerede betalingsperiode som angivet på fakturaen til kontonummer og data fra GOGETTERS, der er gjort bekendt med den.
 9. I tilfælde af likvidation, insolvens, konkurs, ufrivillig afvikling eller anmodning om betaling over for klienten forfalder betaling og alle andre forpligtelser, som klienten har i henhold til aftalen.
 
Artikel 19 Indsamlingspolitik
 1. Kunden skal betale den modtagne faktura inden for 14 dage. Hvis Kunden ikke opfylder sin betalingsforpligtelse inden for denne betalingsperiode, er Kunden misligholdt ved lov.
 2. Fra den dato, hvor klienten er standard, GOGETTERS. uden yderligere varsel om misligholdelse, kræve de lovpligtige (kommercielle) renter fra den første misligholdelsesdag indtil fuld betaling og refusion af de udenretslige omkostninger i henhold til artikel 6:96 i den hollandske civillov, der skal beregnes i henhold til den graduerede skala fra beslutningen om erstatning for udenretslige opkrævningsomkostninger af 1. juli 2012.
 3. Hvis GOGETTERS. har afholdt flere eller højere omkostninger, som med rimelighed er nødvendige, er disse omkostninger berettigede til refusion. De afholdte domstols- og eksekveringsomkostninger er også på Kundens regning.
 
Artikel 20 Privatliv, databehandling og sikkerhed
 1. GOGETTERS. håndterer (personlige) data fra klienten og klienterne på Webshop med omhu og vil kun bruge dem i overensstemmelse med fortrolighedserklæringen. Hvis det ønskes, GOGETTERS. informer den registrerede om dette.
 2. Kunden er personligt ansvarlig for behandlingen af ​​data ved hjælp af en GOGETTERS-tjeneste. behandles. Kunden garanterer også, at indholdet af dataene ikke er ulovlige og ikke krænker nogen tredjeparts rettigheder. I denne sammenhæng skadesløsholder GOGETTERS. mod ethvert (juridisk) krav, der er relateret til disse data eller opfyldelsen af ​​Aftalen.
 3. Hvis GOGETTERS. I henhold til aftalen skal informationssikkerhed tilvejebringes, denne sikkerhed vil opfylde de aftalte specifikationer og et sikkerhedsniveau, der ikke er urimeligt i betragtning af den nyeste teknologi, følsomheden af ​​dataene og de dermed forbundne omkostninger.
 4. Parterne skal handle i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning og overholde de resulterende forpligtelser samt andre gældende love og forskrifter. Parterne skal indgå en processoraftale for dette.
 5. Kunden har forpligtelser over for tredjemand på grundlag af den generelle databeskyttelsesforordning. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, forpligtelsen til at give oplysninger, give adgang, rette og slette de registreredes personoplysninger. Kunden er eneansvarlig for den korrekte opfyldelse af disse forpligtelser. GOGETTERS. er med hensyn til disse personoplysninger "Behandler" i betydningen af ​​AVG. GOGETTERS. vil yde support så meget som det er teknisk muligt.
 
Artikel 21 Suspension
 1. GOGETTERS. har ret til at opbevare de data, datafiler, software og andet modtaget eller realiseret af den, hvis Kunden endnu ikke (fuldt ud) har opfyldt sine betalingsforpligtelser, selvom den var blevet betalt.
 2. GOGETTERS. er berettiget til at suspendere opfyldelsen af ​​sine forpligtelser, så snart Kunden er misligholdt med opfyldelsen af ​​enhver forpligtelse, der følger af Aftalen, inklusive forsinket betaling af dens fakturaer. Suspensionen bekræftes straks skriftligt over for klienten. GOGETTERS. er i så fald ikke ansvarlig for skader, uanset hvilken form, som et resultat af suspensionen af ​​dens aktiviteter.
 
Artikel 22 Force majeure
 1. GOGETTERS. er ikke ansvarlig, hvis den ikke kan opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen som et resultat af en force majeure-situation.
 2. Under force majeure fra GOGETTERS 'side. forstås under alle omstændigheder, men er ikke begrænset til: (i) force majeure af leverandører af GOGETTERS., (ii) manglende opfyldelse af leverandørers forpligtelser, der er gjort af klienten til GOGETTERS. er ordineret eller anbefalet, (iii) mangler ved varer, udstyr, software eller materiale fra tredjeparter, (iv) statslige foranstaltninger, (v) strømsvigt, (vi) fiasko på internettet, datanetværk og telekommunikationsfaciliteter (for eksempel på grund af: cyberkriminalitet, hacking og DDoS angreb), (vii) naturkatastrofer, (viii) krig og terrorangreb, (ix) generelle transportproblemer og (x) andre situationer bestemt af GOGETTERS. uden for dets indflydelsessfære, der midlertidigt eller permanent forhindrer opfyldelsen af ​​dens forpligtelser.
 3. Hvis en force majeure-situation varer længere end to måneder, kan aftalen opløses skriftligt af begge parter. Hvis en præstation allerede er udført på grundlag af aftalen, vil betaling i et sådant tilfælde ske proportionalt uden nogen gæld fra nogen af ​​parterne over for hinanden.
 4. Hvis GOGETTERS. ved påbegyndelsen af ​​force majeure allerede delvis har opfyldt sine forpligtelser eller kun delvis kan opfylde sine forpligtelser, er den berettiget til at fakturere den allerede leverede eller den leverede del separat, og kunden er forpligtet til at betale denne faktura. Dette gælder dog ikke, hvis den allerede leverede eller leverede del ikke har nogen uafhængig værdi.
 
Artikel 23 Ansvarsbegrænsning
 1. Hvis der er en mangel, der kan tilskrives GOGETTERS., GOGETTERS. kun forpligtet til at betale erstatning, hvis klienten GOGETTERS. inden for 14 dage efter opdagelsen af ​​standard og GOGETTERS. har efterfølgende ikke afhjulpet denne mangel inden for den rimelige frist, der er anført i meddelelsen om misligholdelse. Meddelelsen om misligholdelse skal indsendes skriftligt og indeholder en sådan nøjagtig beskrivelse af den mangel eller mangel, som GOGETTERS. er i stand til at reagere tilstrækkeligt.
 2. Hvis levering af tjenester fra GOGETTERS. fører til ansvar fra GOGETTERS., at ansvar er begrænset til de omkostninger, der opkræves i forbindelse med tjenesten (men højst en periode på 12 måneder før meddelelsen om misligholdelse) med hensyn til direkte skade. Direkte skade forstås som: rimelige omkostninger afholdt for at begrænse eller forhindre direkte skade, bestemme årsagen til skaden, den direkte skade, ansvar og reparationsmetode samt omkostningerne ved nødfaciliteter.
 3. GOGETTERS. er ikke ansvarlig for følgeskader, indirekte skader, forretningsskader, tab af fortjeneste og / eller tab, mistede besparelser, skader på grund af forretningsafbrydelse og skader som følge af brug af GOGETTERS. Leverede tjenester, skader på grund af tab af data, skader på grund af forsinket levering, følgeskader og tab på grund af forsinkelse og interesseskader.
 4. GOGETTERS. er ikke ansvarlig for skader, der er eller kan være resultatet af nogen handling eller undladelse som følge af (ufuldstændig og / eller forkert) information på webstedet eller på linkede websteder.
 5. GOGETTERS. er ikke ansvarlig for fejl og / eller uregelmæssigheder i funktionaliteten i Webshoppen og / eller Linket, softwaren, funktionsfejl eller Webshoppen og / eller Link er utilgængelig af en eller anden grund.
 6. GOGETTERS. er ikke ansvarlig for fejl og / eller uregelmæssigheder i funktionaliteten af ​​Webshop og / eller Link og er ikke ansvarlig for utilgængelighed deraf af en eller anden grund. Dette inkluderer også utilgængeligheden af ​​Kundens Webshop som følge af en uforudsete funktionsfejl eller force majeure.
 7. Ansvar for GOGETTERS. for (funktion af) plug-ins fra tredjeparter er udelukket. GOGETTERS. er desuden ikke ansvarlig for skader, der er opstået som følge af eller i forbindelse med foretagne ændringer eller arbejde udført på eller til GOGETTERS-webstedet. dem uden udtrykkelig tilladelse fra GOGETTERS. fandt sted.
 8. Kunden er ansvarlig for den korrekte sikkerhed af sin egen computer, adgangskodesikkerhed og mere. I intet tilfælde er GOGETTERS. ansvarlig.
 9. GOGETTERS. garanterer ikke en korrekt og fuldstændig overførsel af indholdet fra og af / på vegne af GOGETTERS. e-mail sendt eller til modtagelse i rette tid.
 10. Kunden garanterer rigtigheden og fuldstændigheden af ​​de oplysninger og ønsker, den giver med hensyn til tjenesterne.
 11. Den eneste af GOGETTERS. Rådgivning på basis af ufuldstændige og / eller forkerte oplysninger leveret af klienten er aldrig grund til ansvar for GOGETTERS.
 12. Alle krav fra klienten på grund af mangler fra GOGETTERS. udløber, hvis de ikke rapporteres til GOGETTERS skriftligt og med begrundelse. Ethvert krav om erstatning mod GOGETTERS. skal altid rapporteres skriftligt, men senest et år efter, at kunden var opmærksom på eller med rimelighed kunne have været opmærksom på de faktiske forhold, som den baserer sine påstande på. GOGETTERS Ansvar. ender under alle omstændigheder efter et år efter opsigelsen af ​​aftalen mellem parterne.
 
Artikel 24 Fortrolighed
 1. GOGETTERS. og klienten forpligter sig til at opretholde fortroligheden af ​​alle (fortrolige) oplysninger, der er opnået i forbindelse med en aftale. Fortrolighed opstår fra Aftalen, eller som med rimelighed kan forventes at være fortrolige oplysninger. Parterne overholder streng fortrolighed med hensyn til al information, de får om hinanden og fra hinanden. Alle oplysninger og databærere fra den anden part stilles ikke til rådighed for tredjeparter og skal forblive strengt fortrolige, medmindre den anden part har givet forudgående udtrykkelig skriftlig tilladelse til det.
 2. Kunden er forpligtet til at bruge alt websted og andet materiale leveret af GOGETTERS. leveres til at holdes hemmelige, ikke at blive gjort bekendt med tredjeparter eller at blive brugt, medmindre GOGETTERS. har udtrykkeligt givet tilladelse til dette.
 3. Hvis GOGETTERS. på grundlag af en lovbestemmelse eller en domstolsafgørelse kræves (også) fortrolige oplysninger leveret af loven eller autoriseret dommer eller udpeget tredjepart og GOGETTERS. kan ikke påberåbe sig en fortrolighedsret, er GOGETTERS. ikke forpligtet til at betale erstatning, og kunden er ikke berettiget til at opløse aftalen.
 4. Forpligtelsen til fortrolighed pålægger GOGETTERS. og kunden også de tredjeparter, der er engageret af dem.
 
Artikel 25 Intellektuel ejendomsret
 1. Alle IP-rettigheder, inklusive men ikke begrænset til kildekoden, tilhørende Shopify, der ejes af begge GOGETTERS. hvis klienten bruges, hviler udelukkende hos Shopify og overføres ikke til klienten.
 2. IP-rettighederne til de (visuelle) designs på Webshop, rådgivning og mere ligger hos GOGETTERS. og overføres til klienten i det øjeblik, klienten har opfyldt sine betalingsforpligtelser som følge af udviklingen af ​​webshoppen.
 3. Kunden er forbudt at bruge alle værker, som GOGETTERSs IP-rettigheder og ophavsret til. og / eller Shopify, til at afsløre og / eller reproducere, modificere eller stille til rådighed for tredjeparter uden udtrykkeligt forudgående skriftligt samtykke fra GOGETTERS. og / eller Shopify og en aftalt monetær kompensation. Hvis klienten ønsker at foretage ændringer i GOGETTERS. leverede varer, betjener GOGETTERS. accepterer eksplicit de påtænkte ændringer.
 4. Kunden er forbudt at bruge de produkter, som GOGETTERSs immaterielle rettigheder vedrører. at bruge andet end aftalt i aftalen. Kunden opnår kun en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar ret til brug af Webshop og / eller Link, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.
 5. Kunden har desuden ikke tilladelse til at ændre eller fjerne nogen angivelse vedrørende fortrolig karakter, ophavsret, handelsnavne, mærker eller anden intellektuel ejendomsret fra Webshop, dokumentation og / eller andet materiale.
 6. Parterne informerer hinanden og handler i fællesskab mod enhver krænkelse af GOGETTERS IP-rettigheder. og Shopify.
 7. Kunden skadesløsholder GOGETTERS. for krav fra tredjeparter med hensyn til (mulige) overtrædelser og / eller krav fra tredjemand med hensyn til, hvad der er stillet til rådighed for klienten inden for rammerne af aftalen. Kunden GOGETTERS. informer straks om disse overtrædelser og / eller påstande.
 8. Enhver krænkelse af klientens IP-rettigheder (og ophavsret) til GOGETTERS., Vil blive straffet med en engangsbøde på € 10.000 euro (med ord: ti tusind euro) og en bøde på € 500 euro (med ord: fem hundrede euro) for hver dag, hvor overtrædelsen fortsætter.
 
Artikel 26 Skadesløsholdelse og nøjagtighed af oplysninger
 1. Kunden er ansvarlig for rigtigheden, pålideligheden og fuldstændigheden af ​​alle data, oplysninger, dokumenter og / eller poster, som den leverer til GOGETTERS. leveret i henhold til aftalen. Kunden er også ansvarlig for dette, hvis disse data stammer fra tredjeparter.
 2. Kunden skadesløsholder GOGETTERS. ethvert ansvar som følge af manglende overholdelse eller forsinket opfyldelse af forpligtelserne i henhold til foregående afsnit.
 3. Kunden skadesløsholder GOGETTERS. for krav fra tredjeparter med hensyn til intellektuel ejendomsret til de data og oplysninger, der leveres af klienten, som kan bruges til udførelse af aftalen såvel som med hensyn til indholdet af GOGETTERS. udarbejdet rådgivning og rapporter.
 4. Hvis klienten forsyner GOGETTERS med elektroniske filer, hjemmesider eller informationsbærere. forudsat, garanterer klienten, at disse er fri for vira og mangler.
 5. Kunden skadesløsholder GOGETTERS. af alle krav fra Shopify eller andre tredjeparter som et resultat af udviklingen af ​​Webshop og / eller Link i Shopify-platformen til fordel for klienten.
 6. Kunden skadesløsholder GOGETTERS. for alle krav fra klienten og tredjeparter, der er engageret af den eller arbejder for den, baseret på manglende (rettidig) opnåelse af samtykke, der kræves i forbindelse med udførelsen af ​​aftalen.
 
Artikel 27 Klager
 1. Hvis klienten ikke er tilfreds med tjenesten eller produkterne fra GOGETTERS. eller på anden måde har klager over opfyldelsen af ​​Aftalen, er Kunden forpligtet til at rapportere disse klager så hurtigt som muligt, men senest 14 dage efter den relevante årsag, der førte til klagen. Klager kan rapporteres mundtligt eller skriftligt via [e-mail beskyttet] med emnet "klage".
 2. Klagen skal være tilstrækkeligt underbygget og / eller forklaret af klienten, som GOGETTERS ønsker. være i stand til at håndtere klagen.
 3. GOGETTERS. vil reagere væsentligt på klagen så hurtigt som muligt, men senest 14 dage efter modtagelse af klagen.
 4. Parterne vil forsøge at finde en løsning sammen.
 
Artikel 28 Gældende lovgivning
 1. Om det juridiske forhold mellem GOGETTERS. og klienten er underlagt hollandsk lov.
 2. GOGETTERS. kan ensidigt ændre disse generelle vilkår og betingelser. Den nyeste version kan findes på hjemmesiden (https://www.gogetters.nl/).
 3. I tilfælde af oversættelser af disse generelle vilkår og betingelser har den hollandske version forrang.
 4. Alle tvister, der opstår fra eller i forbindelse med aftalen mellem GOGETTERS. og klienten, vil blive afgjort af den kompetente domstol ved den centrale nederlandske distriktsret, medmindre obligatoriske lovbestemmelser udpeger en anden kompetent domstol.
 
Westbroek, 8. november 2019