Fortsæt til indhold

Vilkår og betingelser

Generelle betingelser GOGETTERS. 

Det almindelige partnerskab GOGETTERS. er registreret hos Handelskammeret under nummer 73183849 og er placeret på Binnendelta 4 R, 1261 WZ i Blaricum. 

Artikel 1 Definitioner 

 1. I disse generelle vilkår og betingelser anvendes følgende udtryk med følgende betydning, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. 


tilbud: ethvert tilbud eller tilbud til klienten om levering af tjenester fra GOGETTERS.

Abonnement: den aftale, som Kunden har med GOGETTERS. til brug af GOGETTERS. udviklet link. 


app:  Dropship Dashboard, men derefter installeres som en app i Shopify App Store. Se https://apps.shopify.com/gogetters-eu-dropshipping. 

 

Tjenester (eller service): udvikling af en webshop gennem Shopify, Prestashop eller Woocommerce og udvikling af link og registrering af domænenavne 

 

dropshipper - En webshop -ejer, der bruger linket. Han/hun sælger produkter fra leverandøren til sine kunder uden at styre lageret.

 

Dropship instrumentbræt: Portalen, hvor dropshippers kan administrere deres leverandørlink, tilføje produkter og se/tilføje leverandører.


GOGETTERS.: tjenesteudbyderen, der tilbyder tjenester til klienten. 

 

Integrerede leverandører - Leverandører, der er fuldt integreret i vores system og rådgiver dropshippers om at arbejde med GOGETTERS. 

 

kobling: linkingsoftwaren mellem Webshoppen og grossisten med henblik på automatiseret dataudveksling. 

 

kunde - En forbruger, der køber et produkt på en webshop.


One Click Leverandører - En leverandør, der sælger via Supplier Dashboard og betaler en procentdel af ordreværdien. For leverandørerne behøver dropshippers ikke at oprette en konto, og de kan straks begynde at sælge produkterne.

 

klient: den fysiske eller juridiske person, der handler i udøvelsen af ​​et erhverv og en virksomhed, som GOGETTERS. har udpeget, projekter til GOGETTERS. har leveret tjenester leveret af GOGETTERS. udført, eller hvortil GOGETTERS. har fremsat et forslag i henhold til en aftale. 


Aftale: enhver aftale og andre forpligtelser mellem klienten og GOGETTERS. samt forslag fra GOGETTERS. for tjenester leveret af GOGETTERS. leveres til Kunden på afstand, og som accepteres af Kunden og er blevet accepteret og udført af GOGETTERS. hvormed disse generelle vilkår og betingelser danner en uadskillelig helhed. Fjernbetjening betyder uden samtidig personlig tilstedeværelse af GOGETTERS. og Kunden og hvorved der indtil og med indgåelsen af ​​aftalen kun bruges et eller flere midler til fjernkommunikation. 

 

perron: softwaren stillet til rådighed af GOGETTERS. hvor udbud og efterspørgsel bringes sammen mellem leverandøren og kunden. Appen, i det følgende benævnt dropship -appen, er også en del af platformen. 

 

Leverandør: En leverandør, der sælger produkter gennem GOGETTERS. Produkterne og leverandøren er synlige i Dropship Dashboard.

 

Leverandør dashboard - Portalen, hvor leverandører kan logge ind og uploade produkter, som bliver synlige i Dropship Dashboard. Når en Dropshipper sælger et produkt til sin kunde, kommer ordren ind her med de nødvendige forsendelsesoplysninger


Shopify, Prestashop eller Woocommerce: e-handelsplatformen leveret af klienten og GOGETTERS. bruges til fordel for kunden. 


Webshop: Kundens websted, også af GOGETTERS., foretaget via Shopify, Prestashop eller Woocommerce e -handelsplatform. 

Artikel 2 Anvendelse 

 1. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra GOGETTERS., Enhver aftale mellem GOGETTERS. og klient og enhver tjeneste leveret af GOGETTERS. tilbydes. 
 2. Disse generelle vilkår og betingelser gælder også for aftaler med GOGETTERS til udførelse, som tredjemand skal være involveret i.
 3. Inden en aftale indgås, har klienten adgang til disse generelle vilkår og betingelser. Hvis dette ikke med rimelighed er muligt, GOGETTERS. angive over for klienten, hvordan klienten kan inspicere de generelle vilkår og betingelser. 
 4. Det er ikke muligt at afvige fra disse generelle vilkår og betingelser. I ekstraordinære situationer er det muligt at afvige fra de generelle vilkår og betingelser, hvis dette udtrykkeligt og skriftligt er beskrevet med GOGETTERS. lavede en aftale. Kundens vilkår og betingelser gælder udtrykkeligt ikke. 
 5. Disse generelle vilkår og betingelser gælder også for yderligere, ændrede og opfølgende opgaver fra klienten. 
 6. Anvendelsen af ​​ethvert køb eller andre generelle vilkår og betingelser for den anden part afvises udtrykkeligt.
 7. Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkår er delvist eller fuldstændig ugyldige eller er ophævet, forbliver de øvrige bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser gældende, og ugyldige / ugyldige bestemmelse (r) erstattes af en bestemmelse med samme formål som originalen beslutsomhed. 
 8. Usikkerhed omkring indholdet, forklaringen eller situationerne, der ikke er reguleret i disse generelle vilkår, skal vurderes og forklares i ånden af ​​disse generelle vilkår og betingelser. Aftalerne i aftalen er førende og har forrang over disse generelle vilkår og betingelser. 
 9. Anvendeligheden af ​​artikel 7: 404 BW og 7: 407 stk. 2 BW er eksplicit ekskluderet. 
 10. Rettighederne og forpligtelserne i henhold til aftalen mellem parterne kan ikke overføres af klienten til en tredjepart, medmindre GOGETTERS. giver eksplicit og forudgående tilladelse til klienten. Det siger GOGETTERS. fri til at knytte yderligere betingelser til dette. 
 11. Hvis der henvises til ham / hende i disse generelle vilkår, skal dette også forstås som en henvisning til ham / hende / hans, hvis og i det omfang det er relevant. 

Artikel 3 Tilbuddet 

 1. Tilbud og/eller tilbud foretages skriftligt og/eller elektronisk, medmindre hastende omstændigheder gør dette umuligt.
 2. Alle tilbud og/eller tilbud fra GOGETERS er uforpligtende, medmindre der er angivet en acceptfrist i tilbuddet og/eller tilbudet. Hvis der er angivet en acceptfrist i tilbuddet og/eller tilbudet, bortfalder tilbuddet og/eller tilbudet, når dette tidsrum er udløbet.
 3. Alle tilbud og/eller tilbud fra GOGETTERS er uforpligtende, medmindre en betingelse for accept er angivet i tilbuddet og/eller tilbudet. Hvis der er angivet en acceptfrist i tilbuddet og/eller tilbudet, bortfalder tilbuddet og/eller tilbudet, når dette tidsrum er udløbet.
 4. GOGETTERS kan ikke holdes fast ved sine tilbud og/eller tilbud, hvis den anden part med hensyn til rimelighed og rimelighed og generelt accepterede synspunkter skulle have forstået, at tilbuddet og/eller tilbudet eller en del deraf var en åbenbar fejl eller fejl. Indeholder.
 5. Tilbud eller tilbud gælder ikke automatisk for opfølgende ordrer. 
 6. Leveringstider og betingelser i tilbuddet fra GOGETTERS. er vejledende og berettiger ikke klienten til opløsning eller erstatning, hvis de overskrides, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. 
 7. Et sammensat tilbud forpligter GOGETTERS. ikke at levere en del af de varer, der er inkluderet i tilbuddet eller tilbudet, til en tilsvarende del af den angivne pris. 

Artikel 4 Indgåelse af aftalen 

 1. Aftalen indgås på det tidspunkt, hvor klienten afgiver et tilbud eller en aftale fra GOGETTERS. har accepteret en signeret kopi (scannet eller original) til GOGETTERS. at vende tilbage, eller giver en eksplicit og utvetydig aftale med tilbuddet via e-mail. Derefter indgås aftalen i det øjeblik, at GOGETTERS. bekræfter dette skriftligt. 
 2. GOGETTERS. er ikke bundet af et tilbud, hvis klienten med rimelighed kunne have forventet eller burde have forstået eller burde have forstået, at tilbuddet indeholder en åbenbar fejl eller skrivefejl. Kunden kan ikke udlede nogen rettigheder til denne fejl eller fejl. 
 3. Hvis Kunden annullerer en aftale, der allerede er bekræftet, vil de faktiske omkostninger, der faktisk er afholdt indtil dette tidspunkt (inklusive den anvendte tid) blive opkrævet af Kunden på grundlag af den gældende timepris. 
 4. Hvis aftalen indgås af flere klienter, er hver kunde individuelt solidarisk ansvarlig for opfyldelsen af ​​alle forpligtelser, der følger af aftalen. 

 

Artikel 5 Opløsning

 

 1. Hvis Kunden ikke, ikke fuldt ud, ikke rettidigt eller ikke korrekt opfylder en forpligtelse i henhold til Aftalen, er GOGETTERS bemyndiget til at opløse Aftalen med øjeblikkelig virkning, medmindre manglen ikke berettiger opsigelsen på grund af dens mindre betydning.
 2. Desuden er GOGETTERS autoriseret til at opløse aftalen med øjeblikkelig virkning, hvis:

 

 • efter aftalens indgåelse er GOGETTERS blevet opmærksom på omstændigheder, der giver god grund til at frygte, at Kunden ikke vil opfylde sine forpligtelser;
 • kunden blev anmodet om ved indgåelsen af ​​aftalen at stille sikkerhed for opfyldelsen af ​​sine forpligtelser i henhold til aftalen, og denne sikkerhed er ikke stillet eller er utilstrækkelig;
 • på grund af forsinkelsen fra klientens side kan GOGETTERS ikke længere forventes at udføre aftalen under de oprindeligt aftalte betingelser;
 • opstår der omstændigheder, der er af en sådan karakter, at opfyldelse af aftalen er umulig, eller at uændret vedligeholdelse af aftalen med rimelighed ikke kan forventes af GOGETTERS;
 • klienten erklæres konkurs, indsender en anmodning om betalingsstandsning, anmoder om ansøgning om fysiske persons omlægning af gæld, konfronteres med en tilknytning af hele eller dele af sin ejendom;
 • klienten er under værgemål;
 • klienten dør.
 1. Opløsning finder sted gennem skriftlig anmeldelse uden retlig indblanding.
 2. Hvis Aftalen opløses, forfalder GOGETTERS krav mod Kunden straks.
 3. Hvis GOGETTERS opløser aftalen på grundlag af ovenstående grunde, er GOGETTERS ikke ansvarlig for eventuelle omkostninger eller kompensation.
 4. Hvis opløsningen kan tilskrives Kunden, er Kunden ansvarlig for den skade, GOGETTERS har lidt.

Artikel 6 Tjenestens udførelse 

 1. GOGETTERS. vil bestræbe sig på at udføre aftalen med størst mulig omhu, som det kan forventes af en god entreprenør. Alle tjenester udføres på baggrund af en forpligtelse til bedst mulig indsats, medmindre et resultat er udtrykkeligt aftalt skriftligt, som er beskrevet detaljeret. 
 2. GOGETTERS bruges til udførelsen af ​​tjenesterne. ikke forpligtet eller forpligtet til at følge instruktionerne fra klienten, hvis dette ændrer indholdet eller omfanget af de aftalte tjenester. Hvis instruktionerne resulterer i yderligere arbejde for GOGETTERS., Er Kunden forpligtet til at godtgøre yderligere eller ekstra omkostninger i overensstemmelse hermed. 
 3. GOGETTERS. har ret til at engagere tredjeparter til udførelse af tjenesterne efter eget skøn. 
 4. Aftalen på grundlag af hvilken GOGETTERS. udfører tjenesterne er førende for omfanget og omfanget af tjenesterne. Aftalen udføres kun til fordel for klienten. 
 5. Hvis GOGETTERS. på baggrund af en anmodning eller ordre fra et regeringsorgan og / eller en juridisk forpligtelse, udført arbejde med hensyn til data fra klienten, er de tilknyttede omkostninger udelukkende for klienten. 
 6. I tilfælde af ændringer, uanset om de er foretaget af Shopify, Prestashop eller Woocommerce, GOGETTERS. fortsætte udførelsen af ​​tjenesten med den ændrede version af softwaren. Aldrig er GOGETTERS. forpligtet eller forpligtet til at vedligeholde, ændre eller tilføje visse funktioner og/eller specifikke egenskaber. 
 7. Kildekoden såvel som den tekniske dokumentation på webstedet er til enhver tid udelukket fra brugsretten eller genstand for overførsel til klienten. 
 8. Både klient og GOGETTERS. kan foretage ændringer i omfanget og / eller indholdet af de købte tjenester. De ekstra omkostninger, der er forbundet med dette, afholdes af klienten. Kunden vil blive informeret om dette hurtigst muligt. Hvis klienten ikke er enig i dette, skal parterne konsultere hinanden. Kunden kan kun opsige aftalen skriftligt inden den dato, hvor ændringen træder i kraft, hvis ændringerne ikke er relateret til ændringer i relevante love eller regler eller GOGETTERS. bærer omkostningerne ved ændringen. 
 9. I tilfælde af delvis levering, GOGETTERS. tilpasse udførelsen af ​​sine tjenester til kundens kommentarer og bemærkninger, for så vidt dette er rimeligt. 
 10. GOGETTERS. leverer ikke en fysisk bærer af softwaren til klienten. 
 11. GOGETTERS. gør alt for at realisere tjenesten inden for den aftalte periode, for så vidt dette med rimelighed kan forventes af den. I hastende tilfælde er Kunden forpligtet til at godtgøre GOGETTERS for de ekstra omkostninger, der er forbundet hermed. 
 12. GOGETTERS. gør alt for at levere tjenesterne så meget som muligt i overensstemmelse med tilbuddet. 
 13. GOGETTERS. garanterer ikke, at webshoppen og / eller linket, der skal stilles til rådighed inden for rammerne af tjenesterne, tilpasses rettidigt til ændringerne i relevante love og regler, men vil gøre alt for at opnå dette hurtigst muligt. 

Artikel 7 Kundens forpligtelser 

 1. Hvis Kunden ikke har en konto hos Shopify, Prestashop eller Woocommerce, giver Kunden GOGETTERS. eksplicit tilladelse til at oprette en konto hos Shopify, Prestashop eller Woocommerce, så GOGETTERS. kan udføre sine tjenester til fordel for kunden. 
 2. Kunden betjener GOGETTERS. at give adgang til Shopify, Prestashop eller Woocommerce -kontoen hos kunden under udførelsen af ​​tjenesterne i GOGETTERS., så GOGETTERS. kan udføre de tjenester, kunden ønsker inden for de (im) muligheder, der er angivet af Shopify, Prestashop eller Woocommerce.
 3. Kunden er forpligtet af GOGETTERS. at give anmodede oplysninger samt relevante bilag og relaterede oplysninger og data rettidigt og / eller inden arbejdets påbegyndelse og i den ønskede form med henblik på en korrekt og effektiv gennemførelse af aftalen. Mislykkes dette, GOGETTERS. er ude af stand til at realisere en fuldstændig implementering og / eller levering af de relevante dokumenter. Konsekvenserne af en sådan situation er til enhver tid for Kundens konto og risiko. 
 4. GOGETTERS. er ikke forpligtet til at kontrollere rigtigheden og / eller fuldstændigheden af ​​de oplysninger, der gives til den, eller til at opdatere kunden med hensyn til oplysningerne, hvis de har ændret sig over tid, og det er heller ikke GOGETTERS. ansvarlig for nøjagtigheden og fuldstændigheden af ​​de oplysninger, der leveres af GOGETTERS. er sammensat til tredjemand og / eller leveret til tredjemand i forbindelse med aftalen. 
 5. GOGETTERS. kan, hvis det er nødvendigt for opfyldelsen af ​​aftalen, anmode om yderligere oplysninger. Mislykkes dette er GOGETTERS. berettiget til at suspendere sine aktiviteter, indtil informationen er modtaget, uden at være forpligtet til at betale nogen kompensation af en eller anden grund over for klienten. I tilfælde af ændrede omstændigheder skal klienten underrette GOGETTERS om dette straks eller senest 5 arbejdsdage efter, at ændringen er blevet kendt. 
 6. Kunden er forpligtet til at beskytte eller kun bruge alle tekniske beskyttelser og andre faciliteter i Shopify, Prestashop eller Woocommerce i overensstemmelse med (brug og privatliv) betingelser for Shopify, Prestashop eller Woocommerce. og på Shopify, Prestashop eller Woocommerce og/eller GOGETTERS. at respektere de intellektuelle ejendomsrettigheder. 
 7. GOGETTERS. indeholder vilkår og betingelser for Shopify, Prestashop eller Woocommerce, der er omhandlet i afsnit 6, inden aftalens start. 
 8. Kunden er bekendt med de betingelser, Shopify, Prestashop eller Woocommerce stiller til brug for kontoen, eller eventuelle fremtidige ændringer af de førnævnte betingelser samt de konsekvenser, som Shopify, Prestashop eller Woocommerce kan knytte til manglende overholdelse af disse betingelser . 

Artikel 8 Råd 

 1. Hvis GOGETTERS. udarbejder en rådgivning og / eller handlingsplan til gavn for klienten, indholdet deraf er uforpligtende og kun af rådgivende karakter. Ikke desto mindre GOGETTERS. at overholde sine pligter med pleje. 
 2. Kunden beslutter selv og på eget ansvar, om de vil følge råd fra GOGETTERS. 

Artikel 9 Webshopudvikling og link 

 1. Kunden er forpligtet til at give alle nødvendige oplysninger rettidigt, komplet, korrekt og i den ønskede form til udvikling af Webshop og / eller Link (inklusive datafiler, software, dokumentation, rådgivning, rapporter, analyser og design). .
 2. Parterne registrerer alle egenskaber, funktionaliteter, egenskaber, farver osv. På Webshoppen og/eller det link, der skal udvikles, skriftligt. Disse skriftlige aftaler danner grundlaget for udførelsen af ​​arbejdet af GOGETTERS. i det omfang det er muligt inden for begrænsningerne for Shopify, Prestashop eller Woocommerce. Hvis de indgåede aftaler er for korte til at imødekomme kundens ønsker, skal parterne konsultere og justere aftalerne eller aftalen i overensstemmelse hermed. 
 3. GOGETTERS. har til enhver tid ret til at anmode om godkendelse fra klienten, inden et arbejde udviklet af den leveres. 
 4. Tjenestens art betyder, at resultatet delvist afhænger af eksterne faktorer, der kan påvirke udviklingen, såsom kvalitet, korrekthed og rettidig levering af de nødvendige oplysninger og data fra klienten og / eller dens medarbejdere. Kunden garanterer kvaliteten og rettidig og korrekt levering af de krævede data og oplysninger.
 5. Hvis parterne har aftalt delleverancer, vil tilpasninger og / eller ændringer som følge af de to første delleverancer blive gennemført gratis. Hvis klienten efter de første to runder ikke ønsker nogen justeringer og / eller ændringer i Webshop, sendes disse til GOGETTERS. er videregivet, kan ekstraomkostningerne ved de efterfølgende justeringer og / eller ændringer blive opkrævet af klienten i overensstemmelse med den sats, der er inkluderet i aftalen. 

Artikel 10 Levering og installation 

 1. GOGETTERS. vil på den måde, der er specificeret i aftalen, levere Webshop og / eller linket eller gøre det tilgængeligt online til levering til klienten. Enhver aftalt brugerdokumentation vil blive leveret til klienten skriftligt eller digitalt. 
 2. Kunden accepterer Webshop og / eller Link i den tilstand, den er i på leveringstidspunktet ('som den er'), derfor med alle synlige og usynlige mangler. 
 3. Hvis start, fremskridt eller levering af tjenesterne er forsinket, fordi f.eks. Klienten ikke har givet alle de ønskede oplysninger eller ikke har givet tilstrækkeligt samarbejde, eller forskudsbetalingen ikke er modtaget af GOGETTERS til tiden. eller på grund af andre omstændigheder, som er på bekostning og risiko for klienten, GOGETTERS. ret til en rimelig forlængelse af leverings- / afslutningsperioden. Under ingen omstændigheder er de specificerede deadlines deadlines, og det kan GOGETTERS heller ikke. holdes ansvarlig for overskridelse af den aftalte periode. 
 4. Alle skader og ekstraomkostninger som følge af forsinkelse på grund af en årsag nævnt i afsnit 3 er for kundens regning og risiko og vil blive opkrævet af GOGETTERS. debiteres klienten. 
 5. Hvis det udtrykkeligt er aftalt, installeres GOGETTERS. linket på klientens webshop. 

Artikel 11 Risikooverførsel 

 1. Risikoen for tyveri og tab, misbrug eller beskadigelse af data, dokumenter, software, datafiler og / eller genstande, der bruges, fremstilles eller leveres i forbindelse med udførelsen af ​​aftalen overføres til klienten på det tidspunkt, hvor de faktisk Kundens beslutning eller Linket og / eller Webshop i første idriftsættelse. Hvis og for så vidt som der er sket klienten, GOGETTERS. forpligtet til at levere en erstatningswebshop til informationsbærernes kostpris. Geninstallation og / eller implementering skal finde sted til den aftalte sats, medmindre andet er aftalt. 

Artikel 12 Garantier og reparation 

 1. GOGETTERS. udfører tjenesterne i overensstemmelse med branchestandarder. Hvis der gives en garanti, er dette begrænset til det, der udtrykkeligt er aftalt skriftligt, men kan aldrig strække sig længere end det, der er fastsat af Shopify, Prestashop eller Woocommerce i dets betingelser (som GOGETTERS tidligere har påpeget Kunden til aftalen.). GOGETTERS står i denne aftalte garantiperiode. garanterer en korrekt og sædvanlig kvalitet af det leverede. 
 2. Klienten kan kun stole på GOGETTERS. garanti, hvis Kunden fuldt ud har overholdt sine betalingsforpligtelser. 
 3. Enhver garanti i disse vilkår og betingelser med hensyn til de tjenester, der leveres af GOGETTERS. udviklet Webshop og/eller Link aftales kun mellem GOGETTERS. og Kunden og Kunden appellerer derfor ikke til tredjemand, især til Shopify, Prestashop eller Woocommerce. 
 4. Hvis Kunden med rette påberåber sig garantien, GOGETTERS. forpligtet til gratis at foretage en reparation eller udskiftning. Hvis der er yderligere skade, vil de gældende ansvarsbestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser også blive overholdt. 
 5. GOGETTERS. garanterer ikke, at Webshop og / eller Link fungerer uden fejl og / eller afbrydelser. GOGETTERS. gør alt for at rette fejl i softwaren inden for en rimelig periode. Gendannelsen ser kun, hvad GOGETTERS på Webshop og / eller Link. er udviklet selv, og manglerne er blevet rapporteret af klienten rettidigt. GOGETTERS. har ret til at udskyde reparationen, indtil en ny version af softwaren tages i brug. 
 6. Kunden skal straks og i detaljer skriftligt til GOGETTERS en påvist fejl. at rapportere på en måde, som GOGETTERS. er i stand til at reproducere og reparere manglerne. Manglen rapporteres, når klienten hos GOGETTERS. en bekræftelse af rapporten leveret til klienten. 
 7. Recovery inkluderer også levering af midlertidige løsninger. Garantien dækker aldrig gendannelse af beskadigede eller mistede data. GOGETTERS. er ikke forpligtet til at gendanne disse data. Hvis aftalt, GOGETTERS. samarbejder med rimelighed, men er aldrig ansvarlig eller holdt til at reparere lemlæstede og / eller mistede data. Kunden skal til enhver tid træffe foranstaltninger til at forhindre og begrænse funktionsfejl, mangler, lemlæstelse og / eller tab af data, uanset om de er baseret på GOGETTERS. oplysninger leveret. 

Artikel 13 Hostingtjenester 

 1. Hvis den aftalte serviceydelse omfatter lagring og/eller overførsel af materiale leveret af klienten til tredjemand i forbindelse med (web) hosting, gælder følgende. Selvom GOGETTERS. administrerer Kundens hostingkonto, og Kundens adgang er begrænset til forvaltningspanelet for Webshoppen eller Shopify, Prestashop eller Woocommerce -kontoen eller Link, kan udføres af GOGETTERS. der er begrænsninger for hostingkontoens størrelse. 
 2. Kunden er forbudt at offentliggøre og distribuere data via sin webshop i strid med hollandske love og regler, som under alle omstændigheder inkluderer: data uden tilladelse fra indehaveren af ​​ophavsretten, ærekrænkende information eller information, der krænker, diskriminerer, truer eller er racistisk. af natur, hadefulde og oplysninger, der indeholder børn eller på anden måde strafbar pornografi. Også oplysninger, der krænker tredjeparts privatliv (inklusive forfølgelse) samt torrents, spam og hyperlinks, der henviser til sådan information på tredjepartswebsteder. 
 3. I tilfælde af (mulige) strafbare handlinger er GOGETTERS. er berettiget til at rapportere dette og aflevere de oplysninger, som Kunden har givet til de kompetente myndigheder, samt at udføre alle de handlinger, der kræves af den i forbindelse med undersøgelsen. 
 4. GOGETTERS. retten har ret til at opløse og / eller opsige aftalen med klienten i tilfælde af misbrug som nævnt i foregående afsnit og / eller mulige kriminelle handlinger fra klienten. 
 5. Kunden skal afstå fra at påføre nogen skade eller handlinger, som han / hun med rimelighed kan mistanke om skader på andre klienter eller serverne. Hvis klienten sender spam og advares gentagne gange om dette og midlertidigt suspenderes, GOGETTERS. retten til permanent at afvise klientens adgang uden kompensation for kompensation. Som et resultat kan klienten kun bruge sin e-mail, når der købes en ekstern e-mail-tjeneste, der GOGETTERS. kan linke til domænenavnet eller Webshop. Tabet af e-mail fra den købte (hosting) pakke af denne grund resulterer ikke i en prisreduktion. 
 6. Kunden er forbudt at videresælge og / eller leje tjenesterne, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. 
 7. GOGETTERS. kan indstille et maksimum for den mængde lagerplads, som klienten kan bruge i forbindelse med tjenesten. GOGETTERS overskrider dette maksimum. bemyndiget til at opkræve et ekstra beløb. Der er ikke noget ansvar for konsekvenserne af ikke at kunne sende, modtage, gemme eller ændre data, hvis en aftalt lagerpladsgrænse er nået. 
 8. I tilfælde af ekstremt høj datatrafik, GOGETTERS. har ret til midlertidigt at lukke Kundens Webshop efter eget skøn. Dette inkluderer DDoS -angreb, brute force -angreb, overbelastning af serveren, eller hvis klienten generer GOGETTERS -serveren på en anden måde. 
 9. Ud over forpligtelserne i henhold til loven er skader som følge af inkompetence eller manglende handling i overensstemmelse med ovenstående punkter på bekostning og risiko for kunden. 

Artikel 14 Forbindelse 

 1. Hver måned undersøges klientens aktuelle forbrug. Hvis det faktiske forbrug afviger fra den forventede anvendelse, kan omfanget af den købte service justeres. En forhøjelse gennemføres straks. En reduktion kan kun foretages i slutningen af ​​perioden for denne aftale. 
 2. Datatrafik kan ikke overføres til den næste måned og / eller andet udstyr, medmindre andet er aftalt. 
 3. Med datatrafik forstås al netværkstrafik, der genereres af klienten, indgående og udgående. Indgående og udgående trafik lægges sammen til beregning af datatrafikken. Dette inkluderer også e-mail-trafik. Kunden skal afstå fra at sende mailings og / eller nyhedsbreve via standard e-mail-konti. 
 4. GOGETTERS. kan indstille et maksimum for den mængde datatrafik pr. måned, som klienten kan bruge i forbindelse med tjenesten. GOGETTERS overskrider dette maksimum. bemyndiget til at opkræve et ekstra beløb i overensstemmelse med beløbene for yderligere datatrafik angivet på webstedet. Der er intet ansvar for konsekvenserne af ikke at kunne sende, modtage, gemme eller ændre data, hvis en aftalt grænse for datatrafik er nået. 

Artikel 15 Domæneregistrering 

 1. GOGETTERS. tilbyder domæneregistrering efter anmodning fra klienten til de gældende priser. Kunden er ansvarlig for at være opmærksom på gældende love og regler. Kunden er opmærksom på, at en domæneregistrering ikke indebærer registrering af varemærkerettigheder. 
 2. Registrering af domænenavn, som også indebærer anvendelse, tildeling, brug og ejerskab af et domænenavn, er altid underlagt den relevante registrators regler. GOGETTERS. har kun den bedste indsats og giver ingen garanti for tildelingen af ​​et domænenavn. Kunden er ansvarlig for den korrekte levering af et domænenavn og kan GOGETTERS. kan ikke holdes ansvarlig for registrering af et forkert domænenavn på grund af en (skrive) fejl fra GOGETTERS. Det er op til klienten at kontrollere dette og justere det om nødvendigt. 
 3. Klient er GOGETTERS. et gebyr for registrering, brug og ejerskab af domænenavnet. Til dette formål indgår klienten en aftale på ubestemt tid, som kan annulleres månedligt. Kunden er forpligtet til at betale gebyret på forhånd med en gang om året. 

Artikel 16 Meddelelse og fjernelse 

 1. Hvis og for så vidt der er krænkelse af (intellektuelle ejendomsrettigheder) for GOGETTERS., Shopify, Prestashop eller Woocommerce eller andre tredjeparter og/eller ulovlige handlinger fra klienten, GOGETTERS. er berettiget til straks at lukke Kundens Webshop eller (midlertidigt) udelukke Kunden fra dens brug eller at begrænse dens anvendelse på anden måde. GOGETTERS. vil straks fjerne alle krænkende/skadelige oplysninger. Som følge heraf kan klienten muligvis ikke helt eller slet ikke bruge GOGETTERS tjenester. Det er på ingen måde GOGETTERS. ansvarlig for den skade, som Kunden har lidt af enhver art, som følge af (midlertidig) lukning eller begrænsning af (brugen af) Webshoppen og/eller fjernelse eller videregivelse af de data, som Kunden har indsendt. 

Artikel 17 Abonnementslink webshop

 1. For brug af Link udviklet af GOGETTERS skal Kunden tegne et Abonnement på ubestemt tid med GOGETTERS. 
 2. Et engangs installationsgebyr på € 99 vil blive opkrævet, når abonnementet tegnes. Engangsbetalingen fungerer også som autorisation for den månedlige direkte debitering.
 3. Aktuelle abonnementer og priser findes på hjemmesiden https://gogetters.nl/pages/inschrijven nævne. 
 4. Kunden selv vælger det specifikke abonnement. GOGETTERS. Kunden kan rådgive Kunden i dette valg uden forpligtelse på baggrund af oplysninger fra Kunden. GOGETTERS. er ikke forpligtet til at kontrollere rigtigheden af ​​disse oplysninger og garanterer ikke, at det abonnement, som kunden vælger, opfylder kundens krav og / eller forventninger. Kunden beslutter selv og på eget ansvar, om han vil bruge råd fra GOGETTERS. følger op. 
 5. Hvis antallet af produkter, der er placeret på Kundens Webshop, truer med at overskride omfanget af det nuværende Abonnement, vil Kunden blive debiteret for dette overskud af GOGETTERS. underrettet som angivet i ordrebekræftelsen. 
 6. Kapaciteten pr. Abonnement vurderes ud fra varianter pr. Produkt. Et produkt kan have flere varianter. Tænk på farve, størrelse eller design. Hver variant tælles som et produkt. 
 7. Kunden skylder GOGETTERS et månedligt gebyr. for abonnementet. Abonnementet kan annulleres månedligt. Ikrafttrædelsesdatoen er gældende for varigheden og opsigelsesperioden på 1 måned. Aflysning skal foretages via e -mail. En inaktiv webshop er ikke en alvorlig årsag til manglende betaling.
 8. GOGETTERS. har til enhver tid ret til at suspendere eller afslutte kundens brug af abonnementet i tilfælde af manglende overholdelse af kundens betalingsforpligtelser. 
 9. I tilfælde af tilbageførsel af direkte debitering er GOGETTERS berettiget til at opkræve en bøde på det beløb, der skal opkræves. 

 

Artikel 18 Leverandører

 1. Leverandører kan logge ind på platformen, uploade produkterne, som derefter bliver synlige i dropship -appen.
 2. Tilmelding sker pr. Formular. Aftalen indgås på ubestemt tid. 
 3. Efter registrering gælder en prøveperiode på 2 måneder for både Leverandøren og GOGETTERS, hvor aftalen straks kan annulleres gratis. 
 4. Betaling for denne service foretages pr. Salg med et gebyr på 5%, medmindre andet er aftalt.
 5. GOGETTERS er berettiget til ensidigt at ændre gebyret. Leverandøren kan derefter opsige eller fortsætte aftalen uden beregning inden for 30 dage i henhold til de nye gebyraftaler. 
 6. Uden at det berører stk. 5, kan aftalen opsiges ensidigt med behørig overholdelse af en opsigelsesfrist på 2 måneder. 
 7. GOGETTERS forbeholder sig retten til at afvise en ansøgning. Derudover forbeholder GOGETTERS sig retten til at blokere en leverandør, hvis de ikke overholder forpligtelsen til at stille produkterne til rådighed og derefter levere dem i henhold til aftaler. 
 8. Hvis registrering og drift af platformen er afhængig af forbindelser til eksterne parter, er GOGETTERS ikke ansvarlig for den korrekte drift af platformen eller realiseringen af ​​registreringen. 

Artikel 19 GOGETTERS. mellemmand 

 1. GOGETTERS. fungerer som en online platform, hvor udbud og efterspørgsel fra de forskellige tilbud bringes sammen. Leverandørerne findes på GOGETTERS 'websted. Bogfør tilbud, hvor leverandørerne tilbyder forskellige tilbud. 
 2. GOGETTERS. garanterer på ingen måde, at den aftale, som leverandørerne indgår, vil generere salg til leverandørerne. 
 3. Hvis Kunden leverer et produkt eller en service via GOGETTERS -webstedet. bestilt, indgås en aftale mellem Leverandører og Kunden. GOGETTERS. er aldrig involveret i indgåelsen af ​​denne aftale. 
 4. GOGETTERS. er aldrig ansvarlig eller ansvarlig for indgåelsen af ​​aftalen mellem Kunden og Leverandørerne. GOGETTERS er også. aldrig ansvarlig for skader, som Kunden eller Leverandørerne har lidt som følge af aftalen.  
 5. I tilfælde af at kunden indgår en aftale med leverandørerne, vil betaling blive foretaget til GOGETTERS .. GOGETTERS. overfører Leverandørernes omsætning, inklusive moms, til Leverandørerne månedligt med fradrag af provisionen. 
 6. Leverandøren sender Dealen til GOGETTERS .. GOGETTERS. godkender de data, der er indtastet af leverandøren og derefter poster handlen på webstedet. 
 7. GOGETTERS. er ikke ansvarlig for indholdet og oplysningerne i tilbudene. Leverandøren er ansvarlig for nøjagtigheden, fuldstændigheden og lovligheden af ​​indholdet og oplysningerne i deres tilbud. 
 8. GOGETTERS. har ret til at nægte, blokere og/eller fjerne en handel fra webstedet uden angivelse af årsager. Tredjeparter kan GOGETTERS. anmodninger om at fjerne en handel fra webstedet. 
 • GOGETTERS. nægter, blokerer og/eller i det mindste fjerner en handel, hvis: 
 • handlen overtræder loven; 
 • handlen indeholder ikke det regelmæssige og korrekte tilbud; 
 • handlen har en pornografisk, erotisk karakter eller henviser til et sted med pornografisk indhold;
 • handlen er af voldelig karakter eller refererer til et sted med voldeligt indhold; 
 • handlen diskriminerer på grundlag af race, køn, politisk tilhørsforhold, religion eller tro; 
 • handlen indeholder maleware og/eller virus eller links til websteder og/eller digitale ressourcer, der indeholder malware og/eller virus; 
 • handlen tilskynder, promoverer eller promoverer ulovlige aktiviteter; handlen passer ikke til webstedet med hensyn til etik, layout, stil eller design; 
 • handler i strid med disse vilkår og betingelser. 

Leverandøren accepterer muligheden for, at en aftale kan afvises, blokeres, slettes. 

 1. GOGETTERS. opkræver et beløb for en handel. Beløbet er et yderligere aftalt beløb pr. Aftale, som GOGETTERS. opkræver leverandøren ved fakturering eller opkrævning.  

Artikel 20 Priser og betaling 

 

 1. Gebyret og/eller satserne er udtrykt i euro, eksklusiv moms og andre offentlige afgifter, medmindre andet er angivet. 
 2. Hvis der ikke udtrykkeligt er aftalt et gebyr og/eller en sats, fastsættes gebyret på grundlag af de faktisk anvendte timer og de sædvanlige timepriser for GOGETTERS.
 3. Betaling foretages ved overførsel til en bankkonto udpeget af GOGETTERS, digitale betalingsmetoder eller ved direkte debitering baseret på autorisation på købstidspunktet eller levering, medmindre andet er aftalt.
 4. Betaling kan foretages både før og efter. 
 5. Kunden skal betale et forskud på 50% af det aftalte beløb for en Webshop, der skal udvikles af GOGETTERS. Efter levering skal Kunden betale de resterende 50% af sin betalingsforpligtelse. 
 6. Efterbetaling skal foretages senest 14 dage efter fakturadatoen på en måde, der angives af GOGETTERS og i den valuta, som fakturaen er udstedt i, medmindre andet er aftalt.
 7. Kunden er ikke autoriseret til at fratrække ethvert skyldigt beløb fra et modkrav fra denne. 
 8. GOGETTERS er berettiget til at fakturere Kunden for det udførte arbejde i den foregående periode. Fakturering finder sted pr. 1 måned. 
 9. GOGETTERS og Kunden kan aftale, at betaling sker i rater i forhold til arbejdets forløb. Hvis der er aftalt betaling i rater, skal Kunden betale i overensstemmelse med raterne og procenterne som fastsat i Aftalen.
 10. Indsigelser mod fakturaens størrelse suspenderer ikke betalingsforpligtelsen.
 11. Efter udløbet af 14 dage efter fakturadatoen er kunden lovligt misligholdt uden varsel om misligholdelse. Fra misligholdelsestidspunktet skylder Kunden en rente på 10% om måneden af ​​det skyldige beløb, medmindre den lovbestemte rente er højere. 
 12. I tilfælde af konkurs, betalingsstandsning eller modtagelse forfalder GOGETTERS krav og Kundens forpligtelser over for GOGETTERS straks.

Artikel 21 Indsamlingspolitik 

 

 1. Hvis Kunden er misligholdt eller misligholdt i (rettidig) opfyldelse af sine (betalings) forpligtelser, afholdes alle rimelige omkostninger i forbindelse med at opnå betaling uden for retten af ​​Kunden. Under alle omstændigheder skylder Kunden opkrævningsomkostninger.
 2. Med hensyn til de udenretslige (opkrævnings) omkostninger er GOGETTERS i afvigelse fra artikel 6:96, stk. 5, i den nederlandske civillovbog og dekretet om kompensation for udenretslige opkrævningsomkostninger berettiget til kompensation på 10% af det samlede udestående hovedbeløb med minimum € 90. for enhver faktura, der ikke er betalt helt eller delvist, medmindre den lovbestemte rente er højere på det tidspunkt.
 3. Eventuelle rimelige retslige omkostninger og udførelsesomkostninger afholdes også af kunden.

Artikel 22 Fortrolighed, databehandling og sikkerhed 

 1. GOGETTERS. håndterer (personlige) data fra klienten og klienterne på Webshop med omhu og vil kun bruge dem i overensstemmelse med fortrolighedserklæringen. Hvis det ønskes, GOGETTERS. informer den registrerede om dette. 
 2. Kunden er ansvarlig for behandlingen af ​​data ved hjælp af en GOGETTERS -service. behandles. Kunden garanterer også, at indholdet af data ikke er ulovligt og ikke krænker tredjemands rettigheder. I denne sammenhæng skadesløsholder Kunden GOGETTERS. mod ethvert (juridisk) krav i forbindelse med disse data eller udførelsen af ​​aftalen. 
 3. Hvis GOGETTERS. I henhold til aftalen skal informationssikkerhed tilvejebringes, denne sikkerhed vil opfylde de aftalte specifikationer og et sikkerhedsniveau, der ikke er urimeligt i betragtning af den nyeste teknologi, følsomheden af ​​dataene og de dermed forbundne omkostninger. 
 4. Parterne skal handle i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning og overholde de resulterende forpligtelser samt andre gældende love og forskrifter. Parterne skal indgå en processoraftale for dette. 
 5. Kunden har forpligtelser over for tredjemand på grundlag af den generelle databeskyttelsesforordning. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, forpligtelsen til at give oplysninger, give adgang, rette og slette de registreredes personoplysninger. Kunden er eneansvarlig for den korrekte opfyldelse af disse forpligtelser. GOGETTERS. er med hensyn til disse personoplysninger "Behandler" i betydningen af ​​AVG. GOGETTERS. vil yde support så meget som det er teknisk muligt. 

 

Artikel 23 Suspension 

 

 1. Hvis Kunden ikke opfylder en forpligtelse i henhold til Aftalen, ikke helt eller ikke til tiden, har GOGETTERS ret til at suspendere opfyldelsen af ​​den tilsvarende forpligtelse. I tilfælde af delvis eller ukorrekt opfyldelse er suspension kun tilladt, for så vidt manglen berettiger det.
 2. Desuden er GOGETTERS bemyndiget til at suspendere opfyldelsen af ​​sine forpligtelser, hvis:
 • efter aftalens indgåelse er GOGETTERS blevet opmærksom på omstændigheder, der giver god grund til at frygte, at Kunden ikke vil opfylde sine forpligtelser;
 • kunden blev anmodet om ved indgåelsen af ​​aftalen at stille sikkerhed for opfyldelsen af ​​sine forpligtelser i henhold til aftalen, og denne sikkerhed er ikke stillet eller er utilstrækkelig;

- der opstår omstændigheder, der er af en sådan art, at opfyldelsen af ​​aftalen
umuligt, eller at uændret vedligeholdelse af aftalen ikke er rimeligt
GOGETTERS kan være påkrævet.

 1. GOGETTERS forbeholder sig retten til at kræve erstatning.
 2. GOGETTERS. har ret til at opbevare de data, datafiler, software og andet modtaget eller realiseret af den, hvis Kunden endnu ikke (fuldt ud) har opfyldt sine betalingsforpligtelser, selvom den var blevet betalt. 

Artikel 24 Force majeure 

 1. En mangel kan ikke tilskrives GOGETTERS eller Kunden, da manglen ikke skyldes dens skyld, og det er heller ikke for dens skyld ved lov, juridisk handling eller generelt accepterede standarder. I dette tilfælde er parterne heller ikke forpligtet til at opfylde de forpligtelser, der følger af aftalen.
 2. I disse generelle vilkår og betingelser forstås ved force majeure ud over, hvad der forstås inden for dette område inden for lov og retspraksis, alle eksterne årsager, påtænkte eller uforudsete, som GOGETTERS ikke har indflydelse på, og som et resultat heraf er GOGETTERS ude af stand til at opfylde sine forpligtelser.
 3. Force majeure -omstændigheder omfatter, men er ikke begrænset til: (i) force majeure fra GOGETTERS 'leverandører, (ii) manglende overholdelse af leverandørernes forpligtelser over for GOGETTERS. er foreskrevet eller anbefalet, (iii) defekte varer, udstyr, software eller materialer fra tredjemand, (iv) offentlige foranstaltninger, (v) elektricitetsfejl, (vi) svigt i internettet, datanetværk og telekommunikationsfaciliteter (f.eks. pga. : cyberkriminalitet, hacking og DDoS -angreb), (vii) naturkatastrofer, (viii) krig og terrorangreb, (ix) generelle transportproblemer og (x) andre situationer, som efter GOGETTERS mening. uden for dens indflydelsessfære, der midlertidigt eller permanent forhindrer opfyldelsen af ​​sine forpligtelser. 
 4. Hvis en force majeure-situation varer længere end to måneder, kan aftalen opløses skriftligt af begge parter. Hvis en præstation allerede er udført på grundlag af aftalen, vil betaling i et sådant tilfælde ske proportionalt uden nogen gæld fra nogen af ​​parterne over for hinanden. 
 5. Hvis GOGETTERS. ved påbegyndelsen af ​​force majeure allerede delvis har opfyldt sine forpligtelser eller kun delvis kan opfylde sine forpligtelser, er den berettiget til at fakturere den allerede leverede eller den leverede del separat, og kunden er forpligtet til at betale denne faktura. Dette gælder dog ikke, hvis den allerede leverede eller leverede del ikke har nogen uafhængig værdi. 

Artikel 25 Ansvarsbegrænsning 

 

 1. Udførelsen af ​​Opgaven sker udelukkende på Kundens risiko og ansvar. GOGETTERS er kun ansvarlig for direkte skade forårsaget af bevidst hensynsløshed eller forsæt fra GOGETTERS side.
 2. GOGETTERS er aldrig ansvarlig for indirekte skader, under alle omstændigheder inklusive følgeskader, tabt fortjeneste, tabt besparelse, forretningsafbrydelse eller immateriel skade på Kunden. 
 3. GOGETTERS er ikke ansvarlig for skader, uanset art, forårsaget af GOGETTERS, der er baseret på forkerte og/eller ufuldstændige oplysninger fra kunden, medmindre GOGETTERS burde have været opmærksom på denne unøjagtighed eller ufuldstændighed.
 4. GOGETTERS. er ikke ansvarlig for fejl og / eller uregelmæssigheder i funktionaliteten af ​​Webshop og / eller Link og er ikke ansvarlig for utilgængelighed deraf af en eller anden grund. Dette inkluderer også utilgængeligheden af ​​Kundens Webshop som følge af en uforudsete funktionsfejl eller force majeure.
 5. Ansvar for GOGETTERS. for (funktion af) plug-ins fra tredjeparter er udelukket. GOGETTERS. er desuden ikke ansvarlig for skader, der er opstået som følge af eller i forbindelse med foretagne ændringer eller arbejde udført på eller til GOGETTERS-webstedet. dem uden udtrykkelig tilladelse fra GOGETTERS. fandt sted. 
 6. Kunden er ansvarlig for den korrekte sikkerhed på sin egen computer, sikkerheden ved adgangskoder og mere. Under ingen omstændigheder er GOGETTERS ansvarlig. 
 7. Ansvarsbegrænsningerne i denne artikel gælder ikke, hvis skaden skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra GOGETTERS eller dens ledelsesmæssige underordnede.
 8. Hvis GOGETTERS skulle være ansvarlig for enhver skade, er GOGETTERS's ansvar begrænset til et beløb op til maksimalt det dobbelte af beløbet angivet på fakturaen eller til det beløb, som forsikringen tegnet af GOGETTERS er berettiget til, forhøjet med den selvrisiko, der GOGETTERS i henhold til forsikringen.
 9. Kunden skal hurtigst muligt underrette GOGETTERS om den skade, som GOGETTERS kan gøres ansvarlig for, men under alle omstændigheder inden for 10 dage efter, at skaden er sket, alt dette under sanktion af fortabelse af enhver ret til erstatning for denne skade.
 10. Ethvert erstatningskrav mod GOGETTERS. bortfalder inden for et år efter, at kunden blev opmærksom på den skadelige begivenhed eller med rimelighed kunne have været opmærksom på den.

Artikel 26 Fortrolighed 

 1. GOGETTERS. og Kunden forpligter sig i løbet af løbetiden og efter aftalens ophør til at bevare fortroligheden af ​​alle (fortrolige) oplysninger indhentet i forbindelse med en aftale. Fortrolighed opstår som følge af aftalen, eller som med rimelighed kan forventes at være fortrolige oplysninger. Parterne vil være strengt fortrolige med hensyn til alle oplysninger, de indhenter om hinanden og fra hinanden. Alle oplysninger og databærere fra den anden part vil ikke blive gjort tilgængelige for tredjemand og skal forblive strengt fortrolige, medmindre den anden part har givet udtrykkelig skriftlig tilladelse hertil. 
 2. Kunden er forpligtet til at bruge alt websted og andet materiale leveret af GOGETTERS. leveres til at holdes hemmelige, ikke at blive gjort bekendt med tredjeparter eller at blive brugt, medmindre GOGETTERS. har udtrykkeligt givet tilladelse til dette. 
 3. Hvis GOGETTERS. på grundlag af en lovbestemmelse eller en domstolsafgørelse kræves (også) fortrolige oplysninger leveret af loven eller autoriseret dommer eller udpeget tredjepart og GOGETTERS. kan ikke påberåbe sig en fortrolighedsret, er GOGETTERS. ikke forpligtet til at betale erstatning, og kunden er ikke berettiget til at opløse aftalen. 
 4. Forpligtelsen til fortrolighed pålægger GOGETTERS. og kunden også de tredjeparter, der er engageret af dem. 

Artikel 27 Intellektuel ejendomsret 

 1. Alle IP -rettigheder, inklusive men ikke begrænset til kildekoden, for Shopify, Prestashop eller Woocommerce, der ejes af begge GOGETTERS. hvis Kunden bruges, hviler den udelukkende hos Shopify, Prestashop eller Woocommerce og overføres ikke til Kunden. 
 2. IP -rettighederne til de (visuelle) designs af Webshoppen, rådgivning og mere er fra GOGETTERS. og blive overført til Kunden på det tidspunkt, hvor Kunden har opfyldt sine betalingsforpligtelser som følge af udviklingen af ​​Webshoppen. 
 3. Det er forbudt for Klienten at bruge alle værker, som GOGETTERS IP -rettigheder og ophavsret til. og/eller Shopify, Prestashop eller Woocommerce, har lov til at videregive og/eller reproducere, ændre eller stille til rådighed for tredjemand uden udtrykkelig forudgående skriftlig tilladelse fra GOGETTERS. og/eller Shopify, Prestashop eller Woocommerce og en aftalt økonomisk kompensation. Hvis Kunden ønsker at foretage ændringer i GOGETTERS. leverede varer, betjener GOGETTERS. udtrykkeligt accepterer de foreslåede ændringer. 
 4. Kunden er forbudt at bruge de produkter, som GOGETTERSs immaterielle rettigheder vedrører. at bruge andet end aftalt i aftalen. Kunden opnår kun en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar ret til brug af Webshop og / eller Link, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. 
 5. Kunden har desuden ikke tilladelse til at ændre eller fjerne nogen angivelse vedrørende fortrolig karakter, ophavsret, handelsnavne, mærker eller anden intellektuel ejendomsret fra Webshop, dokumentation og / eller andet materiale. 
 6. Parterne underretter hinanden og handler i fællesskab mod enhver krænkelse af GOGETTERS 'IP -rettigheder. og Shopify, Prestashop eller Woocommerce.
 7. Kunden skadesløsholder GOGETTERS. for krav fra tredjeparter med hensyn til (mulige) overtrædelser og / eller krav fra tredjemand med hensyn til, hvad der er stillet til rådighed for klienten inden for rammerne af aftalen. Kunden GOGETTERS. informer straks om disse overtrædelser og / eller påstande. 
 8. Enhver krænkelse fra klientens IP -rettigheder (og ophavsret) til GOGETTERS. Euro) for hver dag, hvor krænkelsen fortsætter. I tilfælde af misligholdelse har GOGETTERS ret til at kræve den faktiske skade, som kunden har lidt, ud over den kontraktmæssige straf. 

Artikel 28 Beskyttelse og rigtighed af oplysninger 

 1. Kunden holder GOGETTERS skadesløs for ethvert krav fra tredjemand, der lider skade i forbindelse med aftalens udførelse, og som kan henføres til Kunden.
 2. Kunden skal give GOGETTERS alle oplysninger eller instruktioner, der er nødvendige for aftalens udførelse, eller som Kunden med rimelighed burde forstå, at er nødvendige for aftalens udførelse.
 3. Hvis de foregående data og instruktioner ikke leveres eller ikke leveres til tiden, GOGETTERS. retten til at suspendere gennemførelsen af ​​aftalen. Meromkostningerne som følge af forsinkelsen er for kundens regning.
 4. Kunden skadesløsholder GOGETTERS. for krav fra tredjeparter med hensyn til intellektuel ejendomsret til de data og oplysninger, der leveres af klienten, som kan bruges til udførelse af aftalen såvel som med hensyn til indholdet af GOGETTERS. udarbejdet rådgivning og rapporter. 
 5. Hvis klienten forsyner GOGETTERS med elektroniske filer, hjemmesider eller informationsbærere. forudsat, garanterer klienten, at disse er fri for vira og mangler. 
 6. Klienten holder GOGETTERS skadesløs. af alle krav fra Shopify, Prestashop eller Woocommerce eller andre tredjeparter som følge af udviklingen af ​​Webshoppen og/eller Linket i Shopify, Prestashop eller Woocommerce -platformen til gavn for Kunden. 

Artikel 29 Nyhedsbrev

 1. Kunden kan tilmelde sig nyhedsbrevet.
 2. Nyhedsbrevet holder kunden informeret om de seneste nyheder og den seneste udvikling.
 3. Kunden modtager nyhedsbrevet med post og e-mail.
 4. Kunden kan til enhver tid skriftligt eller via hyperlinket afmelde nyhedsbrevet. Kunden modtager derefter ikke længere beskeder.

Artikel 30 Klager 

 1. Hvis kunden ikke er tilfreds med servicen eller produkterne fra GOGETTERS. eller på anden måde har klager over udførelsen af ​​aftalen, har kunden ret til at rapportere disse klager. Klager kan indberettes mundtligt eller skriftligt via [e-mail beskyttet] 
 2. Klagen skal være tilstrækkeligt underbygget og / eller forklaret af klienten, som GOGETTERS ønsker. være i stand til at håndtere klagen. 
 3. GOGETTERS. vil reagere væsentligt på klagen så hurtigt som muligt, men senest 14 dage efter modtagelse af klagen. 
 4. Parterne vil forsøge at finde en løsning sammen. 

Artikel 31 Ændring af generelle vilkår og betingelser 

 1. GOGETTERS. har ret til ensidigt at ændre disse vilkår og betingelser. 
 2. Ændringer vil også gælde for allerede indgåede aftaler. 
 3. Den nyeste version findes på webstedet (https://www.gogetters.nl/). 
 4. Ændringerne af de generelle vilkår og betingelser træder i kraft tredive dage efter, at kunden er blevet underrettet om ændringerne.
 5. Hvis Kunden ikke accepterer de annoncerede ændringer, har Kunden ret til at ophæve aftalen. 

Artikel 32 Gældende lov 

 1. Om det juridiske forhold mellem GOGETTERS. og Kunden er underlagt nederlandsk lov. Dette gælder også, hvis en forpligtelse helt eller delvist opfyldes i udlandet, eller hvis den anden part har bopæl i udlandet. 
 2. I tilfælde af oversættelser af disse generelle vilkår og betingelser er den hollandske version original og førende. 

 

Sidst ændret: 11. august 2021